Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Skip to content. Search FAQ Help About us

European Network - Latvia

OSHA Network

Select your language:

You are here: Home News news cija

cija

 Ziņas un pasākumi

 

Aicinājums pieteikties uz "Labās prakses balvu 2004"
Veiksmīga risku novēršana būvniecībā

EIROPAS NEDĒĻA DROŠĪBAI UN VESELĪBAI DARBĀ 2004

Kāda ir balva?

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Latvijas nacionālais kontaktpunkts aicina pieteikties uz Eiropas Labās prakses balvu darba aizsardzības jomā. 2004.gada Labās prakses balvai tiks izvelēti uzņēmumi un organizācijas, kas sniegušas ievērojamu ieguldījumu darba apstākļu uzlabošanā un risku novēršanā būvniecībā.

Balvas mērķis ir demonstrēt visiem darba devējiem un darbiniekiem ieguvumu, ko sniedz šāda laba darba drošības un veselības aizsardzības prakse. Labās prakses balva tiks piešķirta gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra izvēlēsies tos kandidātus, kas viņuprāt ir devuši vislielāko ieguldījumu darba apstākļu uzlabošanā būvniecībā Eiropas Savienības līmenī, turklāt:

 • izvēlēto uzņēmumu/organizāciju pārstāvji tiks aicināti piedalīties „Eiropas nedēļas drošībai un veselībai darbā 2004” noslēguma pasākumā un balvu pasniegšanas ceremonijā Bilbao (Spānijā) 2004.gada beigās;
 • izvēlēto uzņēmumu/organizāciju labās prakses piemēri tiks ievietoti Aģentūras izdotajā brošūrā, kas tiks plaši izplatīta visā Eiropā, kā arī būs apskatāma Aģentūras mājas lapā (http://osha.europa.eu).

NOLIKUMS par Latvijas Labās prakses balvu drošam darbam būvniecībā   

Kāda veida labās prakses piemērus var pieteikt?

Labās prakses piemēri ir risinājumi, kas radīti, lai uzlabotu darbinieku darba apstākļus un nodrošinātu viņu drošību un veselības aizsardzību, veicot būvdarbus. Visiem pieteikumiem jāliecina par labu vadību, jo īpaši par risku identificēšanas (noteikšanas) un to novērtēšanas efektivitāti, kā arī jākoncentrējas uz risku darbinieku drošībai un veselībai sekmīgu novēršanu vai samazināšanu.

Būvniecības aktivitātes aptver, piemēram:

 • celtniecības un montāžas darbus, ieskaitot inženierbūvniecības darbus;
 • remonta, pārbūves, uzturēšanas, tīrīšanas un saglabāšanas darbus;
 • zemes darbus, grunts darbus, izrakumu un tuneļu būves darbus;
 • nojaukšanas un demontāžas darbus, ieskaitot saliekamo būvniecības elementu demontāžu;
 • atjaunošanu un restaurāciju, ieskaitot krāsošanas un apstrādes darbus, pārveidošanas un iekārtošanas darbus.

Labās prakses piemēros var iekļaut:

 • Risku novēršanu pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā vai darba vietā, piemēram, pateicoties:
  • labai aprīkojuma un materiālu piegādes praksei;
  • efektīviem piedāvājumu procesiem;
  • veiksmīgai plānošanai un projekta darbībām;
 • Efektīvu darba vides risku kontroli būvlaukumā vai darba vietā, piemēram, pateicoties:
  • vēl nebijušām un inovatīvām riska novērošanas (kontroles) pasākumiem;
  • risku samazināšanai, sastādot un plānojot darbu; omodernām iekārtām, aprīkojumam vai būvlaukuma un darba vietas kontrolei (piem., nodrošinot efektīvu stalažu pārbaudi);
  • strādājot sadarbībā ar būvlaukuma drošības pārstāvjiem (būvdarbu vadītājiem, būvlaukuma darba aizsardzības koordinatoriem, darba aizsardzības speciālistiem);
  • preventīvajiem darba aizsardzības pasākumiem (veselības uzraudzības sistēmām, atpūtas telpu ierīkošana u.c.).
 • Efektīvu zināšanu apmaiņu par draudiem (riska faktoriem), darba vides riskiem un risinājumiem problēmu novēršanai, piemēram, darbinieku instruēšana un apmācība, drošības pārstāvju organizēta un koordinēta rīcība un sadarbība;
 • Veiksmīgu būvniecību vai būves (ēkas) un īpašuma pārzināšanu (piem., kur atrodams azbests) un līgumu izpildes kontroli.

Kam vērtēšanas grupa pievērsīs uzmanību?

 • Darba vieta uzmanības centrā;
 • Riski, kas novērsti pirms būvdarbu uzsākšanas, pateicoties labai vadībai, jo īpaši efektīvai risku konstatēšanai (identificēšanai) un to novērtēšanai;
 • Veiksmīga preventīva darbība darba vietā;
 • Reāli uzlabojumi;
 • Pasākumu ilgtspēja (pasākumi, kas ir efektīvi un lietderīgi arī pēc būvdarbu beigām);
 • Laba informācijas apmaiņa starp vadību un darbiniekiem;
 • Atbilstība attiecīgām normatīvo aktu prasībām (ieteicams realizēt pasākumus, kuru rezultātā tiek pozitīvi pārsniegtas minimālās prasības);
 • Sniegtās informācijas „svaigums” (pasākumam jābūt nesenam).

Pagājušo gadu labās prakses piemērus Jūs varat apskatīt Aģentūras Latvijas nacionālā kontaktpunkta mājas lapas sadaļā „Labā prakse”, kā arī Aģentūras mājas lapā.

Kas var piedalīties?

 • Individuālie uzņēmumi (kas tiek īpaši aicināti pieteikties), kuros piekopta attiecīgā prakse. Tie var būt klienti vai pasūtītāji, arhitekti, darba aizsardzības koordinatori, īpašumu pārvaldnieki, projektu vadītāji vai līgumslēdzēji (darbuzņēmēji);
 • uzņēmumi vai organizācijas, kas pieder produkta, aprīkojuma vai personāla apgādes ķēdei, piemēram iekārtu izīrēšanas firmas;
 • darba devēju organizācijas, tirdzniecības asociācijas, arodbiedrības un citas nevalstiskās organizācijas; reģionālie vai vietējie darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēji.

Kā pieteikties?

Pieteikumi Labās Prakses Balvai 2004 ar labās prakses piemēriem ir jāiesniedz līdz 2004.gada 9.jūlijam, uz zemāk norādīto adresi vai e-pastu:

Valsts darba inspekcija
Kr.Valdemāra iela 38
Rīga LV-1010
Tālr. 7021748
Fakss: 7021569
E-pasts: Liene.Maurite@osha.lv
URL: http://www.osha.lv

Papildus informācija par Eiropas Aģentūru un Eiropas nedēļu 2004 pieejama: http://ew2004.osha.europa.eu

 

Atpakaļ