Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Tiesību akti lav 400.htm

spēkā esošs no 07.09.2002   Publicēts:Vēstnesis 127 06.09.2002

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
 
03.09.2002 Noteikumi nr. 400
Rīgā
Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā
 

(prot. Nr.37  17.§)

 

Izdoti saskaņā ar

Darba aizsardzības likuma

25.panta 7.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Noteikumi nosaka darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā.

 

2. Drošības zīme ir uz konkrētu objektu, darbību vai situāciju attiecināma zīme, signālkrāsojums, akustisks vai roku signāls, kā arī vārdiska saziņa, kas sniedz drošības informāciju darba vietā.

 

3. Darba vietā, ņemot vērā attiecīgo situāciju, lieto šādas drošības zīmes:

3.1. aizlieguma zīme - zīme, kas aizliedz darbību, kura var radīt bīstamu situāciju;

3.2. brīdinājuma zīme - zīme, kas brīdina par risku vai bīstamību;

3.3. rīkojuma zīme - zīme, kas norāda uz konkrētu darbību;

3.4. pirmās palīdzības, evakuācijas izeju un glābšanas papildizeju zīme - zīme, kas sniedz informāciju par pirmās palīdzības sniegšanas vietām, evakuācijas izejām un glābšanas papildizejām;

3.5. ugunsdrošības zīme - zīme, kas sniedz informāciju par ugunsdzēsības iekārtām un līdzekļiem, un to atrašanās vietām, kā arī informāciju par apzīmējumiem evakuācijas plānos vai ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības pasākumu plānos;

3.6. informācijas zīme - zīme, kas sniedz papildinformāciju par šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktā minētajām zīmēm;

3.7. signālkrāsojums - krāsojums ar specifisku nozīmi;

3.8. izgaismota zīme - zīme, kas izgatavota, izmantojot puscaurspīdīgu vai caurspīdīgu materiālu, un ir no iekšpuses vai aizmugures izgaismota;

3.9. akustisks signāls - kodēts (iepriekš noteikts) skaņas signāls, kas tiek pārraidīts ar attiecīgu ierīci, neizmantojot cilvēka balsi vai to atdarinošu mākslīgi radītu balsi;

3.10. vārdiska saziņa - saziņa, kas sniedz kodētu (iepriekš noteiktu) drošības informāciju ar cilvēka balsi vai to atdarinošu mākslīgi radītu balsi, izmantojot piemērotu ierīci;

3.11. roku signāls - signāls, kas sniedz kodētu (iepriekš noteiktu) drošības informāciju ar roku un plaukstu kustībām vai pozīcijām personām, kuras izpilda apkārtējiem bīstamus manevrus vai atrodas šo manevru darbības zonā.

 

4. Labklājības ministrija, sadarbojoties ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju, iesaka bezpeļņas organizācijai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo drošības zīmju standartu sarakstu.

 

5. Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu drošības prasību izpildei.

 

6. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas jomā) un Valsts darba inspekcija (darba vietās) veic drošības zīmju tirgus uzraudzību, nodrošinot, lai drošības zīmes, uz kurām attiecināmas šo noteikumu prasības, tiktu piedāvātas tirgū - pārdotas, dāvinātas vai nodotas lietošanā pret atlīdzību vai bez tās.

 

7. Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka drošības zīme neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, tā veic normatīvajos aktos noteiktos pasākumus, lai nepieļautu attiecīgo drošības zīmju piedāvāšanu tirgū, kā arī to lietošanu.

 

8. Darba devējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības tehniskajiem līdzekļiem, kā arī darba organizācijā lietotajiem līdzekļiem, metodēm un procedūrām. Darba devējs ir atbildīgs par attiecīgo drošības zīmju uzturēšanu. Darba devējs, izvēloties drošības zīmes, ņem vērā jebkuru darba vides risku darba vietā.

 

9. Nodarbināto iepazīstina ar darba vietā lietotajām drošības zīmēm un drošības zīmju (īpaši signālu un vārdiskas saziņas) nozīmi, kā arī instruē par drošības zīmju lietošanu.

 

10. Darba vietā, kurā tiek lietots ceļu, dzelzceļu, iekšzemes ūdensceļu, jūras un gaisa transports, izmanto drošības zīmes, kā arī attiecīgā transporta veida kustības regulēšanas zīmes, ja tas nav pretrunā ar šo noteikumu prasībām.

 

11. Šie noteikumi neattiecas uz zīmēm, kuras lieto:

11.1. bīstamu vielu un preparātu, produktu un iekārtu marķēšanai tirgū, ja attiecīgajos normatīvajos aktos nav atsauces uz šiem noteikumiem;

11.2. ceļu, dzelzceļu, iekšzemes ūdensceļu, jūras un gaisa transporta kustības regulēšanai ārpus attiecīgās darba vietas.

 

II. Prasības darba vietās izmantojamām drošības zīmēm

 

12. Drošības zīmes iedala pastāvīgajās zīmēs un īpašiem gadījumiem paredzētajās zīmēs.

 

13. Pastāvīgi lieto:

13.1. aizlieguma, brīdinājuma, rīkojuma un ugunsdrošības, kā arī pirmās palīdzības, evakuācijas un glābšanās papildizeju zīmes;

13.2. drošības zīmes uz konteineriem un cauruļvadiem;

13.3. signālkrāsojumu vai drošības zīmes tādu vietu apzīmēšanai, kurās iespējama sadursme ar šķēršļiem, krišana vai pastāv krītošu objektu draudi;

13.4. signālkrāsojumu transporta maršrutu apzīmēšanai.

 

14. Īpašos gadījumos lieto:

14.1. izgaismotu zīmi, akustisku signālu vai vārdisku saziņu, ja nepie­ciešams informēt par bīstamību vai risku, dot norādījumus par konkrētas darbības izpildi, kā arī evakuācijas gadījumos, ņemot vērā iespēju savstarpēji aizvietot vai lietot kopā zīmes saskaņā ar šo noteikumu 15. un 16.punkta nosacījumiem;

14.2. roku signālu vai vārdisku saziņu, ja nepieciešams dot norādījumus nodarbinātajiem, kuri izpilda bīstamus manevrus.

 

15. Pieļaujama šāda drošības zīmju savstarpēja aizvietošana:

15.1. signālkrāsojums vai šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 3.6.apakšpunktā minētās drošības zīmes, lai apzīmētu vietas, kurās iespējama sadursme ar šķēršļiem, krišana vai pastāv krītošu objektu draudi;

15.2. izgaismota zīme, akustisks signāls vai vārdiska saziņa;

15.3. roku signāls vai vārdiska saziņa.

 

16. Kopā var lietot šādas drošības zīmes:

16.1. izgaismota zīme un akustisks signāls;

16.2. izgaismota zīme un vārdiska saziņa;

16.3. roku signāls un vārdiska saziņa.

 

17. Signālkrāsojuma nozīme darba vietā noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

 

18. Lai nodrošinātu drošības zīmes efektivitāti, nedrīkst:

18.1. izmantot tādus priekšmetus, kas traucē zīmes redzamību, vai skaņas avotus, kas traucē signāla dzirdamību;

18.2. vienlaikus izmantot divas vai vairākas līdzīgas izgaismotas zīmes;

18.3. izmantot izgaismotu zīmi cita gaismas avota tuvumā;

18.4. vienlaikus izmantot divus vai vairākus akustiskus signālus;

18.5. izmantot akustisku signālu, ja apkārtējā trokšņa līmenis ir augsts.

 

19. Uzstādīto drošības zīmju un/vai signalizācijas ierīču daudzums un novietojums atbilst to darbības zonai un objekta bīstamības pakāpei.

 

20. Drošības zīmes, kuru darbībai nepieciešama enerģija, apgādājamas ar garantētu papildu enerģijas avotu, ja iespējama pastāvīgā enerģijas avota atslēgšanās.

 

21. Izgaismotas zīmes un akustiska signāla ieslēgšana norāda uz attiecīgas darbības sākumu, un tie paliek ieslēgti līdz darbības beigām. Izgaismota zīme un akustisks signāls ir gatavs atkārtotai ieslēgšanai uzreiz pēc lietošanas.

 

22. Izgaismotas zīmes un akustiska signāla funkcionēšanu un efektivitāti pārbauda pirms tā uzstādīšanas un turpmāk ne retāk kā reizi mēnesī.

 

23. Ja darba vietā ir apgrūtināta dzirdamība vai redzamība (arī lietojamo individuālo aizsardzības līdzekļu dēļ), attiecīgās drošības zīmes papildina vai aizvieto ar citām, kuras nodrošina informācijas uztveršanu.

 

24. Teritorijas, telpas vai vietas, kurās glabā bīstamās vielas, apzīmē ar atbilstošu brīdinājuma zīmi (2.pielikums), ievērojot šo noteikumu 28. un 31.punkta nosacījumus, ja atsevišķu paku vai konteineru apzīmēšana nenodrošina līdzvērtīgu aizsardzību. Brīdinājuma zīmes izvieto pie bīstamo vielu glabāšanas vietām vai uz noliktavu durvīm.

 

III. Prasības drošības zīmēm

 

25. Drošības zīmes forma un krāsa atbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām.

 

26. Piktogramma uz drošības zīmes (figūra, kura atveido situāciju vai norāda konkrētu (īpašu) darbību) ir pēc iespējas vienkārša un satur tikai būtiskas detaļas.

 

27. Drošības zīmi izgatavo no trieciendroša materiāla, kas ir izturīgs pret klimatisko apstākļu un dažādu darba vides faktoru iedarbību. Ja dabīgā apgaismojuma līmenis nav pietiekams, lieto fosforizētas krāsas, atstarojošus materiālus vai mākslīgo apgaismojumu.

 

28. Drošības zīmes izmēri, krāsojums un fotometrija nodrošina tās saskatāmību un saprotamību.

 

29. Drošības zīmi novieto piemērotā augstumā nodarbinātā redzes laukā attiecīgā bīstamā objekta tuvumā, viegli pieejamā vietā, ņemot vērā jebkurus šķēršļus, kā arī piekļūšanu izejām briesmu gadījumā.

 

30. Ja beidzas objekta bīstamība, attiecīgo drošības zīmi noņem.

 

IV. Prasības cauruļvadu marķēšanai un drošības zīmēm uz konteineriem un cauruļvadiem

 

31. Cauruļvadus marķē atbilstoši to saturam, ievērojot šādas prasības:

31.1. zils – skābeklis;

31.2. zaļš – ūdens;

31.3. sarkans – tvaiks;

31.4. pelēks – gaiss;

31.5. dzeltens – degoša gāze;

31.6. melns – nedegoša gāze (šķidrums);

31.7. oranžs – skābe;

31.8. violets – sārms;

31.9. brūns – degošs šķidrums.

 

32. Plūstošo vielu konteinerus, kā arī atklātus cauruļvadus, kuros atrodas vai kuros tiek transportētas plūstošās vielas, apzīmē ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši šo noteikumu prasībām, ja attiecīgajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Brīdinājuma zīmes var papildināt ar informāciju par bīstamo vielu (nosaukums, formula un bīstamības raksturojums).

 

33. Šo noteikumu 32.punkta prasības neattiecas uz konteineriem, kurus darba vietā lieto īslaicīgi, vai uz konteineriem, kuru saturs bieži mainās, ja tiek izmantota īpaša informācija, kas garantē tādu pašu drošību, vai piemēroti citi līdzvērtīgi drošības līdzekļi.

 

34. Brīdinājuma zīmes stingri piestiprina, uzlīmē vai uzkrāso uz konteinera redzamās puses (pusēm).

 

35. Brīdinājuma zīmes novieto uz cauruļvadiem redzamā vietā visbīstamāko vietu tuvumā (pie ventiļiem un savienojumiem).

 

V. Prasības ugunsdzēšanas līdzekļu atrašanās vietas apzīmēšanai

 

36. Ugunsdrošības līdzekļu atrašanās vietas apzīmē ar ugunsdrošības zīmēm, kas noteiktas Latvijas valsts standartā "Ugunsdrošībai un civilai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums".

 

37. Sarkanā krāsojuma laukums ir pietiekami liels, lai ugunsdzēšanas līdzekli varētu viegli identificēt.

 

VI. Prasības šķēršļu, bīstamu vietu un transporta maršrutu apzīmēšanai

 

38. Vietas, kurās iespējama sadursme ar šķēršļiem, krišana vai pastāv krītošu objektu draudi, apzīmē ar dzeltenu un melnu vai sarkanu un baltu svītrotu signālkrāsojumu.

 

39. Signālkrāsojuma izmēri ir proporcionāli šķēršļu vai bīstamo vietu izmēriem.

 

40. Dzeltenās un melnās vai sarkanās un baltās svītras ir vienāda platuma un novietotas 45 grādu leņķī.

 

41. Transportlīdzekļu kustības maršrutus telpās, kur tas nepieciešams nodarbināto aizsardzībai, apzīmē ar krāsotām, skaidri redzamām, nepārtrauktām svītrām (baltām vai dzeltenām), ņemot vērā grīdas seguma krāsu.

 

42. Svītras izvieto tā, lai tās norādītu drošu distanci starp transport­līdzekļiem un jebkuru objektu, kurš var atrasties blakus, kā arī starp gājējiem un transportlīdzekļiem.

 

43. Pastāvīgos transportlīdzekļu kustības maršrutus ārpus telpām, ja tie nav norobežoti ar barjerām vai trotuāriem, apzīmē atbilstoši šo noteikumu 39. un 40.punktā noteiktajām prasībām.

 

VII. Prasības izgaismotām zīmēm

 

44. Izgaismotas zīmes izstarotā gaisma kontrastē ar apkārtējo vidi, neapžilbinot un nodrošinot zīmes skaidru redzamību.

 

45. Zīmes izstarotais spīdošais laukums var būt vienkrāsains vai tajā var būt piktogramma uz noteikta fona.

 

46. Izgaismota zīme atbilst šo noteikumu 19.punkta prasībām.

 

47. Ja izgaismota zīme var izstarot pārtrauktu un nepārtrauktu gaismas signālu, pārtrauktais signāls informē par augstāku bīstamības pakāpi vai neatliekamu darbību. Pārtraukta gaismas signāla frekvence un izstarojuma ilgums ir tāds, lai to nevarētu sajaukt ar nepārtraukti izgaismotu zīmi un tas nodrošinātu pareizu informācijas uztveri.

 

48. Ja pārtrauktus gaismas signālus izstarojošu izgaismotu zīmi lieto akustiska signāla vietā vai kopā ar akustisku signālu, izmanto viena veida kodētu informāciju.

 

49. Pārtrauktus gaismas signālus izstarojošas izgaismotas zīmes, kuras informē par briesmām, uzrauga īpaši vai apgādā ar papildu gaismas avotu.

 

VIII. Prasības akustiskiem signāliem

 

50. Akustiskā signāla skaņas līmenis ir ievērojami augstāks par apkārtējā trokšņa līmeni, bet ne pārmērīgs vai sāpju sajūtu izraisošs. Signāla garums un intervāls starp signāliem vai signālu grupām ir skaidri atšķirams no citiem akustiskiem signāliem vai apkārtējā trokšņa.

 

51. Ja ierīce var radīt akustisku signālu mainīgās un nemainīgās frekvencēs, mainīgās frekvences informē par augstāku bīstamības pakāpi vai neatliekamu darbību.

 

52. Akustisks signāls, kas informē par evakuāciju, ir nepārtraukts.

 

IX. Prasības vārdiskai saziņai

 

53. Vārdiska saziņa var būt tieša (cilvēka balss) vai netieša (cilvēka balsi atdarinoša mākslīga balss, kura tiek pārraidīta ar piemērotu ierīci).

 

54. Vārdiska saziņa starp runātāju vai runas emiteru un vienu vai vairākiem klausītājiem notiek, izmantojot atsevišķus vārdus, frāzes vai īsu tekstu (arī kodētu).

 

55. Izteikts paziņojums vai komanda ir pēc iespējas īsa, vienkārša un skaidra. Runātāja runas prasme un klausītāja dzirdes spējas garantē drošu vārdisku saziņu.

 

56. Vārdiskā saziņā iesaistītai personai nepieciešamas pietiekamas valodas zināšanas, lai izteiktais paziņojums vai komanda tiktu pareizi saprasta un tai sekotu drošības prasībām atbilstoša rīcība.

 

57. Ja vārdisku saziņu izmanto roku signāla vietā, lieto šādus koda vārdus:

57.1. "Sākt!" - lai norādītu darbības sākšanu;

57.2. "Stop!" - lai pārtrauktu kustību;

57.3. "Beigt!" - lai izbeigtu darbību;

57.4. "Celt!" - lai celtu kravu;

57.5. "Zemāk!" - lai kravu nolaistu zemāk;

57.6. "Bīstami!" - lai novērstu avārijas situāciju;

57.7. "Ātrāk!" - lai paātrinātu kustību drošības nolūkā;

57.8. "Lēnāk!" - lai palēninātu kustību drošības nolūkā.

 

58. Ja vārdisku saziņu izmanto kopā ar roku signālu, lieto šādus koda vārdus, tos papildinot ar atbilstošiem roku signāliem:

58.1. "Uz priekšu!" - lai kravu pārvietotu uz priekšu;

58.2. "Atpakaļ!" - lai kravu pārvietotu atpakaļ;

58.3. "Pa labi!" - lai kravu pārvietotu pa labi;

58.4. "Pa kreisi!" - lai kravu pārvietotu pa kreisi.

 

X. Prasības roku signāliem

 

59. Darba vietās lietotie roku signāli ir precīzi, plaši, vienkārši izpildāmi, skaidri redzami, saprotami, un tie atbilst šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajām prasībām.

 

60. Ja roku signālu rāda ar abām rokām, tās pārvieto simetriski un rāda tikai vienu signālu.

 

61. Roku signāli var atšķirties no šo noteikumu 3.pielikumā norādītajiem, ja tie ir saprotami un garantē līdzvērtīgu drošības līmeni, taču šo noteikumu 3.pielikumā norādīto roku signālu nozīmi nedrīkst mainīt.

 

62. Persona, kura rāda roku signālus (turpmāk - signalizētājs) personai, kura šos signālus saņem (turpmāk - operators), redz visus manevrus, lai pati netiktu apdraudēta. Ja šis nosacījums nav izpildāms, papildus norīko vienu vai vairākus signalizētājus.

 

63. Signalizētāja pienākumos ietilpst tikai manevru vadīšana, lai nodrošinātu citu nodarbināto drošību.

 

64. Ja operators nespēj droši izpildīt saņemto norādījumu, viņš pārtrauc manevru un pieprasa no signalizētāja jaunu norādījumu.

 

65. Signalizētājs obligāti lieto spilgtas krāsas labi saredzamus atšķirības priekšmetus (jaku, aizsargķiveri, rokas apsēju, zizli vai citus līdzīgus priekšmetus). Minētos atšķirības priekšmetus nedrīkst lietot citi nodarbinātie.

 

 

Ministru prezidents             A.Bērziņš

 

Labklājības ministrs             V.Jaksons


1.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 3.septembra

noteikumiem Nr.400

 

Signālkrāsojuma nozīme

 

 Nr.
p.k.

 Krāsa

 Drošības zīme

 Krāsojuma nozīme

 

 1.

 

Sarkana

 

 

Stāt!

Izslēgt!

Avārijas atslēgšanas ierīce

Evakuācija

  

  

 Aizlieguma zīme

 Bīstama darbība, bīstams objekts

  

  

 Ugunsdrošības zīme

 Ugunsdzēsības iekārtas un līdzekļi un to atrašanās vietas

 2.

 Dzeltena vai dzintara krāsa

Brīdinājuma zīme

Esi uzmanīgs!

Ievēro piesardzību!

Pārliecinies!

 3.

 Zila

 Rīkojuma zīme

 Konkrēta uzvedība vai darbība

Lieto individuālās aizsardzības līdzekļus!

 4.

 Zaļa

 –

 Nav bīstamības, atgriezties normālā režīmā

  

  

 Pirmās palīdzības vai evakuācijas izeju un glābšanas papildizeju zīmes

 Durvis, izejas, maršruti, iekārtas, ierīces

 

 

Labklājības ministrs                                                    V.Jaksons


2.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 3.septembra

noteikumiem Nr.400

 

Darba vietās lietojamās drošības zīmes

 

I. Aizlieguma zīmes

 

1. Aizlieguma zīmes ir apļa formā ar melnu piktogrammu uz balta fona, malas un diagonālā līnija - sarkana (sarkanā daļa ir vismaz 35 procenti no zīmes laukuma).

 

2. Darba vietā lieto šādas aizlieguma zīmes:

 

  

2.1. nesmēķēt

 

  

2.2. smēķēšana un atklāta liesma aizliegta

  

2.3. gājēju kustība

aizliegta

  

2.4. nedzēst ar ūdeni

 

  

2.5. nav dzerams

  

2.6. nepiederošām personām kustība aizliegta

  

 

2.7. iekšējā transporta 
kustība aizliegta

  

 

2.8. nepieskarties

  

 

2.9. aizliegts (ar skaidrojošu uzrakstu)

  

2.10. nestāvēt zem kravas

 

  

2.11. sastatņu montāža

 

  

 

II. Brīdinājuma zīmes

 

3. Brīdinājuma zīmes ir trijstūra formā ar melnu piktogrammu uz dzeltena fona, malas - melnas (dzeltenā daļa ir vismaz 50 procentu no zīmes laukuma).

 

4. Darba vietās lieto šādas brīdinājuma zīmes:

 

  

4.1. degoša viela vai ugunsbīstama telpa

  

4.2. eksplozīva viela vai sprādzienbīstama telpa

 

  

4.3. toksiska viela

 

  

4.4. kodīga viela

  

4.5. radioaktīva viela vai jonizējošs starojums

  

4.6. uzmanību, pacelta krava

 

  

4.7. iekšējais transports

  

4.8. bīstami, elektrība

 

  

4.9. vispārēja bīstamība

 

  

4.10. lāzera stars

  

4.11. oksidējoša viela

 

  

4.12. nejonizējoša radiācija vai starojums

 

  

4.13. spēcīgs magnētiskais lauks

  

4.14. uzmanību, šķēršļi

  

4.15. uzmanību, nelīdzens

 

  

4.16. bioloģiskais risks

  

4.17. zema temperatūra

  

4.18. kaitīga vai kairinoša viela* 

 

  

4.19. eksplozīva vide

 

4.20. sastatnes

 

4.21. uzmanību, pakāpiens 

 

 

4.22. uzmanību, slidens

 

4.23. dziļš ūdens 

 

4.24. zemējums 

 

 

4.25. uzmanību, krītoši objekti

 4.26. augsta temperatūra 

 

4.27. uzmanību, karsta virsma 

 

 

4.28. uzmanību, karsts tvaiks

  

 

  

 

Piezīme.

* Šīs zīmes fons ir dzintara krāsā, lai atšķirtu to no līdzīgas ceļazīmes.

 

III. Rīkojuma zīmes

 

5. Rīkojuma zīmes ir apļa formā ar baltu piktogrammu uz zila fona (zilā daļa ir vismaz 50 procentu no zīmes laukuma).

 

6. Darba vietās lieto šādas rīkojuma zīmes:

 

  

6.1. jālieto aizsargbrilles

  

6.2. jālieto aizsargķivere

  

6.3. jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi

 

  

6.4. jālieto gāzmaska, respirators

  

6.5. jālieto darba apavi

  

6.6. jālieto aizsargcimdi

 

  

6.7. jālieto aizsargkostīms

  

6.8. jālieto sejas

aizsardzības līdzekļi

  

6.9. jālieto aizsargjosta

 

 

6.10. jālieto respirators

 6.11. jālieto antistatiski apavi

 

6.12. jālieto sejas maska

 

  

6.13. gājēju ceļš (maršruts)

 

  

6.14. vispārīgā rīkojuma zīme (lieto kopā ar citām zīmēm) 

  

 

IV. Pirmās palīdzības un glābšanas papildizeju zīmes

 

7. Pirmās palīdzības un glābšanās papildizeju zīmes ir taisnstūra vai kvadrāta formā ar baltu piktogrammu uz zaļa fona (zaļā daļa ir vismaz 50 procentu no zīmes laukuma).

 

8. Darba vietās lieto šādas pirmās palīdzības zīmes:

  

8.1. pirmās palīdzības punkts

  

8.2. nestuves

  

8.3. sanitārā apstrāde

  

8.4. acu skalošana

  

8.5. elpošanas līdzekļi

 

  

8.6. pārsiešanas līdzekļi

 

  

8.7. droša pulcēšanās vieta

 

  

8.8. atdzīvināšanas līdzekļi

  

8.9. tālrunis neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai

  

  

  

 

9. Darba vietās lieto šādas glābšanas papildizeju (evakuācijas) zīmes:

 

  

 

        

  9.1. papildizeja, ceļš, maršruts

  

 

  

9.2. kustības virziens

  

  

 

 

 

Labklājības ministrs                                                    V.Jaksons


3.pielikums

Ministru kabineta

2002.gada 3.septembra

noteikumiem Nr.400

 

Darba vietās lietojamie roku signāli

 

Darba vietās lieto šādus roku signālus, ja attiecīgajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi:

 

 Nr.

p.k.

 Signāls

 Nozīme

 Apraksts

 Ilustrācija

  

 1

 2

 3

 4

 5

  

  

  

  

  

 1.

 Sākt!

 Uzmanību

Sākt darbību

 Abas rokas izstieptas horizontāli ar delnām uz priekšu

  

 2.

 

 Stop!

 Pārtraukt kustību

 Labā roka pacelta augšā ar delnu uz priekšu

  

 3.

 

 Beigt!

 Izbeigt darbību

 Abas rokas savienotas krūšu augstumā

  

 4.

 Celt!

 Pacelt kravu

 Labā roka pacelta augšā ar delnu uz priekšu un izdara lēnas apļveida kustības

 

 

  

 5.

 Zemāk!

 Nolaist kravu

 Labā roka nolaista lejā ar delnu uz iekšu un izdara lēnas apļveida kustības

  

 6.

 Vertikālā distance

 Samazināt vai palielināt vertikālo distanci

 Ar rokām norāda būtisko distanci

  

 7.

 Virzīt uz priekšu!

 Kravu pārvietot uz priekšu

 Abas rokas saliektas ar delnām uz augšu un izdara lēnas kustības uz ķermeņa pusi

 

 

  

 8.

 Virzīt atpakaļ!

 Kravu pārvietot atpakaļ

 Abas rokas saliektas ar delnām uz leju un izdara lēnas kustības prom no ķermeņa

  

 9.

 Pa labi no signali­zētāja

 Kravu pārvietot pa labi

 Labā roka izstiepta horizontāli ar delnu uz leju un lēni izdara sīkas kustības pa labi

  

 10.

 Pa kreisi no signali­zētāja

 Kravu pārvietot pa kreisi

 Kreisā roka izstiepta horizontāli ar delnu uz leju un lēni izdara sīkas kustības pa kreisi

  

 11.

 horizontālā distance

 Samazināt vai palielināt horizontālo distanci

 Ar rokām norāda būtisko distanci

  

 12.

 Bīstami!

 Novērst avārijas situāciju

 Abas rokas paceltas augšā ar delnām uz priekšu

  

 13.

 Ātrāk!

 Paātrināt kustību

 Visas kustības izdara ātrāk

  

 14.

 Lēnāk!

 Palēnināt kustību

 Visas kustības izdara lēnāk

  

 

 

Labklājības ministrs                                                    V.Jaksons