Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Tiesību akti lav 61.htm

spēkā esošs no 08.02.2003   Publicēts:Vēstnesis 21 07.02.2003
 
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS
 
04.02.2003 Noteikumi nr. 61
Rīgā
Noteikumi par drošības un veselības aizsardzības prasībām darbā uz zvejas kuģiem

(prot. Nr.7  20.§)

 

Izdoti saskaņā ar

Darba aizsardzības likuma

25.panta 10.punktu

 

1. Noteikumi nosaka drošības un veselības aizsardzības prasības darbā uz zvejas kuģiem.

 

2. Zvejas kuģis šo noteikumu izpratnē ir kuģis, kas kuģo ar Latvijas Republikas karogu vai atrodas Latvijas Republikas neierobežotā jurisdikcijā un tiek izmantots komerciāliem nolūkiem - zvejai un zivju vai citu jūrā atrodamu dzīvo organismu apstrādei.

 

3. Kuģa īpašnieks šo noteikumu izpratnē ir kuģa reģistrētais īpašnieks. Ja kuģis uz laiku ir nofraktēts vai uz līguma pamata to pilnībā vai daļēji pārvalda fiziska vai juridiska persona, kas nav reģistrētais īpašnieks, par īpašnieku uzskata fraktētāju vai arī attiecīgo fizisko vai juridisko personu.

 

4. Kuģa apkalpes loceklis šo noteikumu izpratnē ir jebkura uz kuģa nodarbināta persona, ieskaitot praktikantus. Par kuģa apkalpes locekļiem nav uzskatāms krasta personāls, kas veic darbu uz kuģa piestātnē, un ostas loči.

 

5. Kapteinis šo noteikumu izpratnē ir kuģa apkalpes loceklis, kas komandē kuģi vai atbilstoši savai kompetencei ir par to atbildīgs.

 

6. Kuģa īpašnieks nodrošina kuģa izmantošanu, ņemot vērā paredzamos laika apstākļus, lai neapdraudētu kuģa apkalpes locekļu drošību un veselību. Šis nosacījums neierobežo kapteiņa atbildību.

 

7. Jebkādi atgadījumi jūrā, kas apdraud vai varētu apdraudēt kuģa apkalpes locekļu drošību un veselību, tiek detalizēti aprakstīti ziņojumā, ko kuģa īpašnieks vai kapteinis nosūta bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Jūras drošības inspektorātam, un reģistrēti kuģa žurnālā.

 

8. Kuģa īpašniekam ir šādi pienākumi attiecībā uz kuģa uzturēšanu (tie neierobežo kapteiņa atbildību):

8.1. nodrošināt, lai kuģis, tā aprīkojums un iekārtas tiktu uzturētas tehniskā kārtībā un jebkādi defekti, kas var negatīvi ietekmēt kuģa apkalpes locekļu drošību un veselību, tiktu atklāti un izlaboti pēc iespējas ātrāk;

8.2. nodrošināt medicīnisko aprūpi uz kuģiem atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām prasībām;

8.3. nodrošināt satiksmes ministra noteiktās zvejas kuģu drošības prasības attiecībā uz:

8.3.1. kuģa, tā telpu, aprīkojuma un iekārtu uzturēšanu;

8.3.2. avārijas un glābšanas līdzekļiem (tiem uz kuģa jābūt pietiekamā skaitā un darba kārtībā);

8.4. nodrošināt kuģa apkalpes locekļus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ja ar kolektīvajiem vai tehniskajiem aizsardzības līdzekļiem nevar novērst vai pietiekami samazināt risku kuģa apkalpes locekļu drošībai un veselībai. Šādi aizsardzības līdzekļi ir valkājami virs apģērba, tie ir košās krāsās, kas kontrastē ar jūras vidi, un ir skaidri saskatāmi.

 

9. Kuģa īpašnieks apgādā kuģi ar līdzekļiem, kas nepieciešami, lai kapteinis varētu pildīt savus pienākumus atbilstoši šo noteikumu prasībām.

 

10. Kuģa īpašnieks nodrošina kuģa apkalpi ar darba aizsardzības instrukcijām. Kuģa kapteinis informē apkalpi par darba aizsardzības pasākumiem, kas veicami uz zvejas kuģiem. Šai informācijai jābūt skaidrai un saprotamai.

 

11. Kuģa īpašnieks ir atbildīgs par to, lai visi kuģa apkalpes locekļi būtu veikuši veselības pārbaudi.

 

12. Kuģa īpašnieks nodrošina kuģa apkalpes locekļu apmācību attiecībā uz kuģošanas drošību, darba drošību un veselības aizsardzību uz kuģa atbilstoši satiksmes ministra noteiktajām prasībām par jūrnieku sagatavošanu, diplomēšanu un sardzes pildīšanu, kā arī atbilstoši zvejas kuģu drošības prasībām. Šī apmācība ietver šādus jautājumus:

12.1. arodslimību, negadījumu un nelaimes gadījumu novēršana uz kuģa;

12.2. darba aizsardzības pasākumi, kas veicami, notiekot negadījumam vai nelaimes gadījumam;

12.3. kuģa stabilitāte un uzturēšana paredzamajos iekraušanas apstākļos un zvejas operāciju laikā;

12.4. radio navigācija un sakari (ieskaitot procedūras);

12.5. ugunsdzēsības un glābšanas līdzekļu lietošana;

12.6. zvejas iekārtu un vilkšanas iekārtu izmantošana;

12.7. drošības zīmju un cita veida zīmju izmantošana (ieskaitot rokas signālus).

 

13. Kuģa apkalpes locekļu vai to pārstāvju konsultēšana un līdzdalība pārrunās šajos noteikumos paredzētajos jautājumos notiek saskaņā ar Darba aizsardzības likumu.

 

14. Kuģu inspektori ne retāk kā reizi gadā veic pārbaudes uz zvejas kuģiem.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 93/103/EC.

 

 

Ministru prezidents                                                     E.Repše

 

Satiksmes ministrs                                                      R.Zīle