Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Skip to content. Search FAQ Help About us

European Network - Latvia

OSHA Network

Select your language:

You are here: Home News news Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

 Ziņas un pasākumi

 

14.07.2005.

Noslēdzies informēšanas un inspicēšanas kampaņas būvniecībā pirmais posms

Ir noslēdzies Vecāko darba inspektoru padomes ( SLIC ) ietvaros organizētā Eiropas koordinētās informēšanas un inspicēšanas kampaņas būvniecības sektorā pirmais posms. Visām “jaunajām dalībvalstīm” būvlaukumu apsekošanas termiņš pirmajam etapam bija noteikts no šī gada 6.jūnija - 19.jūnijam, bet otrais etaps paredzēts no 26.09. -09.10.2005.g.

Izvēlētie kampaņā apsekojamie jautājumu temati sekojoši:

a)drošība saistībā ar darbiem augstumā;

b)drošs transports būvlaukumā;

c) drošība attiecībā uz krītošiem priekšmetiem un kravu celšana.

Pasākumu vispārējais mērķis ir samazināt nelaimes gadījumu skaitu būvniecības nozarē, kuru cēlonis ir krišana no augstuma, informējot sabiedrību un darba devējus un darba ņēmējus būvniecības nozarē. Vēl viens mērķis ir pārliecināties, vai eksistē darba vides līmeņu atšķirība šajos jautājumos katrā valstī. Kampaņas pamatojums ir ES Direktīva par pagaidu un pārvietojamajiem būvlaukumiem (92/57/EEC).

Piedalījās visas Reģionālās inspekcijas un tika apsekoti 130 būvlaukumi, no kuriem Austrumvidzemes reģionālā Valsts darba inspekcija apsekoja 15 būvlaukumus, Dienvidu reģionālā Valsts darba inspekcija - 21, Ziemeļvidzemes reģionālā Valsts darba inspekcija - 25, Kurzemes reģionālā Valsts darba inspekcija - 25, Latgales reģionālā Valsts darba inspekcija - 9, Rīgas reģionālā Valsts darba inspekcija - 19, Zemgales reģionālā Valsts darba inspekcija apsekoja 16 būvlaukumus.

Inspektoriem bija jānovērtē situācija būvlaukumā kopumā par attiecīgo jautājumu uz doto brīdi, nevis atsevišķi pārkāpumi. Vērtējumu kritērijiem par katru tēmu pamatā bija četri šādi aspekti:

–pareizi sadalīti pienākumi;

–profilakse ( preventīvie pasākumi );

–iekārtu un aprīkojuma pareiza izvēle, lietošana un apkope;

–darba drošības un veselības apstākļu uzraudzīšana un koordinēšana.

Būvlaukumu sadalījumu četrās lieluma grupās noteica pēc strādājošo skaita tajos: 1-5, 6-20, 21-50 un virs 50 strādājošo. Valstī pārsvarā būvē nelielus objektus, tāpēc apsekoti vairāk ir pirmās un otrās grupas būvlaukumi.

Kampaņas pirmā etapa laikā Valsts darba inspekcijas inspektori izsnieguši 35 rakstiskus rīkojumus, 2 gadījumos apturējuši darbus un 3 gadījumos piemērojuši naudas sodus.

Vērtējot būvlaukumos drošību saistībā ar darbiem augstumā, jautājumi, kuriem vērtējumā tika pievērsta lielāka uzmanība bija:

–kā atbildīgās personas veic riska novērtēšanu (identificēšanu), nosaka hierarhiju risku novēršanai, kā arī kontroles pasākumus;

–vai izvēlētas atbilstošas iekārtas (aprīkojums) no darba aizsardzības viedokļa;
Inspektori novērtēja iekārtas, kas nodrošina piekļūšanu darba vietām, ieskaitot mobilās pacelšanas iekārtas, kāpnes, kā arī pretkritiena aprīkojumu – tīklus, margas, nožogojumus, u.c.

–individuālo aizsardzības līdzekļu pielietojumam.

Rezultāti liecina, ka risku identifikācijā atbilst kritērijiem 19% būvlaukumu, bet atbilstība lielākai daļai kritēriju 51% būvlaukumu, savukārt, iekārtu izvēlē un lietošanā attiecīgi 22% un 49% būvlaukumu no visa apsekotā būvlaukuma skaita.

Vērtējot būvlaukumus pēc kritērija - drošs transports būvlaukumā jautājumi, kuriem vērtējumā tika pievērsta lielāka uzmanība bija sekojoši:

–būvlaukuma plānojuma un izveides piemērotība iekšējam transportam, t.i. transporta ceļos nedrīkst būt bedres, slidenas nogāzes, nenorobežotas malas, “aklie stūri. Līdz minimumam jāsamazina transporta virziena maiņa un pārsvarā jāparedz vienvirziena kustība;

–transporta līdzekļa atbilstība veicamā darba prasībām (Pareiza izmēra transportlīdzekļu izvēle, lai novērstu to apgāšanos, mašīnas, kuras nodrošina 360 grādu pagriezienu u.c. );

–vai transporta līdzekļu vadītāji apmācīti drošam darbam.

Apkopojot iegūto informāciju, tika secināts, ka liela daļa apsekoto būvlaukumu attiecas uz vērtējuma daļu “Atbilstība kritērijiem nav vai nav piemērojama”, jo daudzos nelielos būvlaukumos iekšējā transporta problēmas nav aktuālas.

Rezultāti liecina, ka būvlaukuma plānojums atbilst kritērijiem 22% būvlaukumu, bet atbilstība lielākai daļai kritēriju 42% būvlaukumu, savukārt, transporta izvēlē un lietošanā atbilstoši 32% un 26% būvlaukumu no visa apsekoto būvlaukuma skaita.

Vērtējot trešo nozīmīgo kampaņas tēmu – riski saistīti ar krītošiem priekšmetiem un kravu pacelšanu, jautājumi, kuriem tika pievērsta uzmanība bija sekojoši:

–droša kravu pacelšanas plānošana izkraušanas un iekraušanas operāciju veikšanai attiecīgajā būvniecības posmā; t.i. ar šīm darbībām saistīto risku noteikšana un to iekļaušana Darba aizsardzības pasākumu plānā, atbildīgo personu nozīmēšana, paredzamās darbības zonas pārredzamība u.c.;

–drošas un piemērotas celšanas iekārtas attiecīgo darbu izpildei; vai izvēlētas vispiemērotākās celšanas iekārtas, vai celšanas iekārtas un to aprīkojums (stropes, traverses u.c.) ir darba kārtībā;

–vai celšanas iekārtu operatoriem ir atbilstošā kvalifikācija, ir informēti par kārtību būvlaukumā no darba aizsardzības viedokļa un attiecīgi apmācīti;

– aizsardzība pret krītošiem priekšmetiem; vai visas darba platformas aprīkotas ar atbilstošu apmales nožogojumu, vai materiāli un instrumenti ir novietoti droši, lai neapdraudētu darbiniekus.

Rezultāti liecina, ka daudzos mazos būvlaukumos šīs problēmas nav aktuālas, taču droša darbu plānošana atbilst kritērijiem 23% būvlaukumu, bet atbilstība lielākai daļai kritēriju 41% būvlaukumu no visu apsekoto būvlaukumu skaita. Attiecīgi drošu darba operāciju atbilstība 25% un 45%, bet drošas pacelšanas ierīces un mehānismi 26% un 34% būvlaukumu.

Uz direktīvas 92/57/EEC pamata Latvijā pieņemti un ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.92 no 25.02.2003. gada “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Šo noteikumu prasību izpildi pārbaudīja inspektori attiecībā uz koordinatoru nozīmēšanu, Darba aizsardzības plāna sastādīšanu un iepriekšēju paziņojumu inspekcijai.

Darba aizsardzības koordinatori nebija nozīmēti 16% būvlaukumu no gadījumiem, kad tas bijis nepieciešams, darba aizsardzības plāns nebija sastādīts 24% būvlaukumu no gadījumiem, kad tas bijis nepieciešams, bet iepriekšējs paziņojums inspekcijai nebija izsūtīts 46% gadījumos.

Kopumā akcijas pirmais posms ir bijis veiksmīgs, jo darba devēji būvniecības nozarē nesaņem pietiekoši daudz informācijas par darba drošību. Šī kampaņa ir veiksmīgs veids, kā informēt būvniecības nozarē strādājošos par jautājumiem saistītiem ar drošību būvlaukumā.


Atpakaļļ