Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Skip to content. Search FAQ Help About us

European Network - Latvia

OSHA Network

Select your language:

You are here: Home Systems DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMU SISTĒMA LATVIJĀ

DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMU SISTĒMA LATVIJĀAr 2006.gada 1.janvāri stājās spēkā normatīvie akti, kas nosaka pilnīgi jaunu kārtību un prasības darba aizsardzības pakalpojumu sistēmai, kurā parādās jauni dalībnieki – kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti. Šajā sadaļā Jūs atradīsiet vairāk informācijas par pašu darba aizsardzības pakalpojumu sistēmu, prasībām kompetentajiem speciālistiem un kompetentām institūcijām, kā arī informāciju par pašām institūcijām.

Darba aizsardzības pakalpojumu sistēma

Darba aizsardzības likums , kurā ir iestrādātas ES likumdošanas prasības jau no tā spēkā stāšanās dienas (2002.gada 1.janvāra) paredzēja izveidot darba aizsardzības sistēmu, kad uzņēmumiem ir iespēja, bet atsevišķos gadījumos obligāti, piesaistīt kompetentus speciālistus un kompetentas institūcijas darba aizsardzības jomā. Eiropā kompetento institūciju un speciālistu modelis darbojas jau sen, bet Latvijā tas pilnvērtīgi sāka darboties tikai no 2006.gada 1.janvāra, kad stājās spēkā Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumi Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" un noteikumi Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” (aktualizēti un pieņemti 2008.gada 8.septembrī).

Ar kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem ir jāsaprot trešās puses institūcijas vai speciālisti, ko darba devējs piesaista sava uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai, tai skaitā darba vides risku novērtēšanai un preventīvo pasākumu izstrādei. Darba aizsardzības likuma 9.panta 6.daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem, kā arī viņu kompetences novērtēšanas kārtību. Tas ir noteikts ar Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” .

Kompetento institūciju un kompetento speciālistu piesaistīšana pamatā ir brīvprātīga darba devēja izvēle, tomēr ir gadījumi, kad saskaņā ar Darba aizsardzības likumā noteiktajiem gadījumiem šāda piesaistīšana ir obligāta. Pirmkārt, ja darba devējam nav iespējams izveidot uzņēmumā savu organizatorisko struktūrvienību tādā apmērā un līmenī, kā to prasa Darba aizsardzības likums (9.pants) un citi darba aizsardzības tiesību akti, tad viņš/viņa darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā iesaista kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu.

Savukārt, ja uzņēmums nodarbojas ar komercdarbību, kas ir minēta Ministru kabineta noteikumu Nr.99 „Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju" 1.pielikumā , darba devējam darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā ir jāiesaista kompetenta institūcija. Noteikumos minētie komercdarbības veidi ir noteikti, analizējot situāciju valstī vairāku gadu dinamikā attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, jo šajos komercdarbības veidos situācija ir sliktāka nekā vidēji valstī. Ņemot vērā, ka šo nozaru uzņēmumi paši nespēj sekmīgi ieviest un uzturēt darba aizsardzības sistēmu, tika nolemts šiem uzņēmumiem uzlikt par pienākumu piesaistīt kompetentas institūcijas pakalpojumus. Vienlaikus, apzinoties, ka pat vienas nozares ietvaros situācija uzņēmumos darba aizsardzības jomā var būt krasi atšķirīga, noteikumos ir paredzēti izņēmumi, kad uzņēmums, kurš jau ir pats sakārtojis savu darba vidi un darba aizsardzības sistēmu un par to attiecīgi ziņojis Valsts darba inspekcijai (MK noteikumu Nr.99 2.pielikums), ir tiesīgs nepiesaistīt kompetentu institūciju. Tāpat kompetentu institūciju var nepiesaistīt mazie uzņēmumi, kuros ir nodarbināti ne vairāk kā pieci darbinieki, tādējādi pašreiz lielākā daļa zemnieku un zvejnieku saimniecību kompetentu institūciju pakalpojumus varēs vēl neizmantot un darba vidi sakārtot pašu spēkiem.

Lai kompetentās institūcijas piesaistīšanai būtu praktisks un situāciju uzņēmumā uzlabojošs rezultāts, noteikumi arī nosaka minimālo pakalpojumu klāstu, ko kompetentajai institūcijai uzņēmumā ir jānodrošina:

 • novērtē darba vides risku uzņēmumā;
 • nosaka uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām (piemēram, ugunsdrošība, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība);
 • izstrādā darba aizsardzības pasākumu plānu, lai novērstu atklātos darba vides riskus vai samazinātu tos līdz pieļaujamam līmenim, kā arī nodrošina uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
Ņemot vērā, ka situācija nozarēs laika gaitā var mainīties, pēc noteikta laika perioda noteikumu Nr.99 1.pielikums tiks pārskatīts, lai no tā svītrotu nozares, kurās situācija ir ievērojami uzlabojusies, kā arī nepieciešamības gadījumā sarakstu papildinot ar jaunām nozarēm, kur situācija gluži pretēji ir pasliktinājusies.

Kompetento institūciju un kompetento speciālistu darbības mehānismu un viņu sniegtos pakalpojumus uzņēmumiem būtu jāuztver kā iespēju uzlabot savu darba vidi, nevis kā papildus slogu. Bet uzņēmumiem, kuriem ir savi darba aizsardzības speciālisti, kas sekmīgi tiek galā ar darba aizsardzības jautājumiem uzņēmumā un ir izveidojuši labi funkcionējošu darba aizsardzības sistēmu, kompetento institūciju pakalpojumi nav jāizmanto.

Šīs jaunās darba aizsardzības pakalpojumu sistēmas rezultātus mēs varēsim novērtēt jau tuvāko gadu gaitā, kas, cerams, pozitīvi atspoguļosies gan, uzņēmumu darba vidē, gan arī nelaimes gadījumu statistikā.

 

Kompetentās institūcijas

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 1.panta 10.punktu kompetenta institūcija ir institūcija, kura uz attiecīga līguma pamata veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
Kompetento institūciju kompetences novērtēšanu reglamentē 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”.
Saskaņā ar noteikumiem kompetentā institūcija ir tiesīga veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, ja par to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ir publicēts attiecīgs paziņojums un tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

 1. tā nodrošina standartā LVS EN ISO 9001 : 2001 "Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības" noteiktās prasības un tās kompetence darba aizsardzības jautājumos ir novērtēta atbilstoši šo noteikumu prasībām;
 2. institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā, bet ne mazāk kā 20000 latu apmērā;
 3. institūcijas rīcībā ir speciālists ar profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, kā arī speciālists ar arodslimību ārsta vai arodveselības ārsta izglītību un kvalifikāciju.
 4. institūcijas rīcībā, mērījumu veikšanai darba vidē, ir sava akreditēta laboratorija vai sava kalibrēta mēraparatūra, vai arī noslēgts sadarbības līgums ar akreditētu laboratoriju, kura veiks darba vides faktoru mērījumus.

Novērtēšana

Lai izpildītu noteikumu Nr.723 prasības un apliecinātu savu kompetenci darba aizsardzības jautājumos, institūcija vēršas kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā, kas veic kompetences novērtēšanu darba aizsardzības jomā atbilstoši standarta LVS EN ISO 9001 : 2001 "Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības" un Ministru kabineta noteikumu Nr.723 prasībām.

Veicot institūciju kompetences novērtēšanu darba aizsardzības jomā, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija ņem vērā:

 1. prasības kompetentās institūcijas personālam;
 2. institūcijas resursu un tehnisko iespēju (piemēram, darba aprīkojums, laboratorijas iekārtas) atbilstību paredzētajiem pakalpojumiem.
Ja institūcijas kompetence novērtēta kā atbilstoša minēto noteikumu un standarta prasībām, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izsniedz tai kvalitātes sistēmas sertifikātu, norādot tajā institūcijas atbilstību šo noteikumu prasībām.

Pēc kvalitātes sistēmas sertifikāta iegūšanas, institūcija vēl nav tiesīga sniegt darba aizsardzības pakalpojumus, līdz to novērtēs Labklājības ministrijas vērtēšanas komisija un par institūciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tiek publicēts paziņojums, ka tā ir atzīta par kompetentu institūciju. Tādēļ institūcija, kura vēlas, lai Labklājības ministrija par to publicē paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", iesniedz Labklājības ministrijā iesniegumu, kurā norāda:
 • uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru komercreģistrā, juridisko un faktisko adresi;
 • uzņēmuma vadītāju (vārdu, uzvārdu);
 • darbības jomu, kurā kompetentā institūcija vēlas tikt izziņota;
 • ja kompetentā institūcija ir kāda uzņēmuma struktūrvienība, ziņas par piederību uzņēmumam;
 • par iesniegumu atbildīgo kontaktpersonu (vārdu, uzvārdu, telefona, faksa numuru un elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir).
Minētajam iesniegu¬mam jāpievieno šādi dokumenti:
 1. kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegtā kompetentās institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta kopija;
 2. darba devēja apliecinājums par iepriekš minēto speciālistu nodarbināšanu, norādot viņu darba līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu;
 3. kompetentās institūcijas personāla zināšanas un kompetenci aplieci¬nošu dokumentu (piemēram, universitātes diploma, sertifikātu) kopijas;
 4. pierādījumus par kompetentās institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 20000 latu apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu;
 5. ja kompetentā institūcija ir kāda uzņēmuma struktūrvienība, – uzņē¬muma struktūrshēma;
 6. kompetentās institūcijas plānoto pakalpojumu apraksts.
Ja 4.punktā minētās prasības izpildei kompe¬tentā institūcija izmanto apdrošināšanas polisi, tajā atsevišķi norāda vismaz kompetentās institūcijas speciālistu atbildības apdrošināšanu un papildus polisei iesniedz kvīti vai bankas maksājuma uzdevumu, kas apliecina veikto samaksu par apdrošināšanas polisi.

Kompetentās institūcijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata labklājības ministra izveidotā pretendentu izvērtēšanas komisija, kas darbojas saskaņā ar noteikumiem Nr.723 un Labklājības ministrijas 2009.gada 30.janvāra normatīvo aktu Nr.2 „Kompetento institūciju darba aizsardzības jautājumos pretendentu izvērtēšanas komisijas darbības kārtība”. Spiest šeit.
Jautājumi, kam jāpievērš uzmanība iesniedzot dokumentus Labklājības ministrijā. Spiest šeit.

Komisija 10 darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma un dokumentu saņemšanas tos izvērtē un sniedz Labklājības ministrijas atbildīgajai amatpersonai priekšlikumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par kompetentās institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta iegūšanu vai tā atteikumu.

Labklājības ministrija desmit dienu laikā no pozitīva lēmuma pieņemšanas nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par institūcijas atzīšanu par kompetentu institūciju, bet reizi pusgadā - to kompetento institūciju sarakstu, kurām pēdējā pusgada laikā sertifikāts ir anulēts.

 

Paziņotās kompetentās institūcijas

2005.gada 17.novembrī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" (Nr.184) tika paziņotas pirmās piecas institūcijas (komersanti), kuras tika atzītas par kompetentām institūcijām darba aizsardzības jautājumos. Minētās institūcijas ir ieguvušas kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2001 „Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības" un izpildījušas Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" noteiktās prasības. Tādējādi par kompetentām institūcijām darba aizsardzības jautājumos ir atzītas sekojošas institūcijas (komersanti):

Darbība

Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu uzņēmumam, kas nodar¬bojas ar komercdarbību atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām komerc¬darbības veidiem, kuros obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija (aktīva saite uz MK Nr.99 - http://osha.lv/legislation/MKnot_99_komercd_ar_groz_931(1).pdf ) , darba vides iekšējo uzraudzību (tai skaitā darba vides riska novērtēšanu) uzņēmumā kopīgi veic abi minētie kompetentās institūcijas speciālisti (darba aizsardzības vecākais speciālists un arodslimību ārsts vai arodveselības ārsts), apstiprinot ar savu parakstu gan darba vides risku novērtējumu, gan sastādīto darba aizsardzības pasākumu plānu.

Administratīvo pārkāpumu kodekss

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, kāda kompetentas institūcijas darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu, kādu administratīvo sodu Valsts darba inspekcija par uzlikt kompetentajai institūcijai par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvos aktus. Skatīt šeit.


Kompetentie speciālisti

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 1.panta un 11.punktu kompetents speciālists ir speciālists, kurš ir kompetents veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kura kompetence novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” kompetentajam speciālistam, lai veiktu darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, nepieciešamas augstākā līmeņa zināšanas (profesionālā augstākā izglītība) darba aizsardzībā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas akreditētai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai (profesiju standarts PS 0100 "Darba aizsardzības vecākais speciālists").

Darba aizsardzības vecākais speciālists, kurš ieguvis minēto izglītību, ko apliecina attiecīgs dokuments, ir pielīdzināms kompetentam speciālistam un ir tiesīgs veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta saņemšanas dienas. Pēc minētā termiņa beigām kompetentais speciālists vēršas personāla sertifikācijas institūcijā, lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu, kas apliecina personas kompetenci darba aizsardzības jautājumos.

Lai saņemtu kompetenta speciālista sertifikātu, pretendents personāla sertifikācijas institūcijā iesniedz iesniegumu un šādus dokumentus:

 1. izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesiju standartam PS 0100 "Darba aizsardzības vecākais speciālists" (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);
 2. vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina pretendenta ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);
 3. dokumentus, kas apliecina pretendenta zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 100 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas);
 4. derīgu pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (kopiju), kas garantē kompetentā speciālista kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu ne mazāk kā 10000 latu apmērā.
Ja pretendents strādā kompetentā institūcijā un neveic individuālo komercdarbību, 4.punktā minētās apdroši¬nāšanas polises kopijas vietā pretendents iesniedz personāla sertifikācijas institūcijā derīgu kompetentās institūcijas apdrošināšanas polisi (kopiju), ar kuru ir apdrošināta arī viņa darbība.

Personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas organizē pretendenta zināšanu un spēju pārbaudi (testu) un novērtē viņa kompetences atbilstību sertifikācijai pieteiktajā jomā.
Pretendenta zināšanas un praktiskās iemaņas sertifikācijas eksāmenā vērtē personāla sertifikācijas institūcijas izveidota kompetento speciālistu sertifikācijas komisija. Sertifikācijas eksāmenu (90min) veido divas daļas:
 1. teorētiskā daļa – tests, kurā pretendents atbild uz 30 testa jautā¬jumiem (Ir izstrādāti testa jautājumi, kuri atrodami Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas mājas lapā www.ldasa.lv );
 2. praktiskā daļa, kurā pretendents risina trīs iepriekš sagatavotus situāciju uzdevumus.
Lēmumu par sertifikācijas eksāmena rezultātiem sertifikācijas komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena un personām, kuras ir nokārtojušas sertifikācijas eksāmenu, personāla sertifikācijas institūcija izsniedz kompetentā speciālista sertifikātu, kura derīguma termiņš ir pieci gadi.

Lai turpinātu darbību, pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām kompetentais speciālists atkārtoti sertificējas personāla sertifikācijas institūcijā.
Kompetentais speciālists neizpauž informāciju, ko tas ieguvis, pildot darba uzdevumus, izņemot to informāciju, kuru oficiāli pieprasa tiesīb¬aizsardzības iestādes vai iestādes, kas saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem veic valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā.

Pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentais speciālists apdrošina savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības dēļ, bet ne mazāk kā 10000 latu apmērā. Kompetentā speciālista civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā viņa darbības periodā.

Administratīvo pārkāpumu kodekss

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, kāda kompetenta speciālista darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu, kādu administratīvo sodu Valsts darba inspekcija par uzlikt kompetentajam speciālistam par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvos aktus. Skatīt šeit.