Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Atsaukšana

Atsaukšana

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo paziņojumu. Informācijas pieejamības izmantošana no lietotāja puses tiks uzskatīta par šeit izvirzīto nosacījumu pieņemšanu.

Informācija Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Work's World Wide Web pakalpojumu tīklā tiek sniegta kā līdzeklis, lai gūtu pieeju visjaunākajai informācijai par darba drošību un veselības aizsardzību.

Informācija nav visaptveroša, jo pakalpojums vēl atrodas izveides stadijā. Laika gaitā tajā tiks ietverts lielāks informācijas apjoms, kas tiks regulāri atjaunots, lai atspoguļotu stāvokli attiecīgā laika posmā. Komentārus par informācijas saturu var nosūtīt uz information@osha.eu.int

Lietotājs atzīst, ka Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra un jebkuras citas organizācijas, kas nodrošina dokumentācijas pieejamību, to dara bez jebkāda veida garantijas. Aģentūra neuzņemas atbildību par jebkuru World Wide Web pakalpojumu tīklā ietverto datu pareizību vai pilnīgumu, ne arī par sekām, kas izriet no šīs informācijas izmantošanas.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra nevar tikt saukta pie atbildības par zaudējumiem vai sakarā ar citām pretenzijām vai prasībām, kas radušās datu izmantošanas rezultātā.

Par visas Aģentūras dokumentācijas tulkošanu ir atbildīgs Tulkošanas centrs (CdT Luksemburgā). Lai nodrošinātu optimālu kvalitāti, Aģentūra izmanto valstu mērķpunktu tīklojumu, lai veiktu katra tulkojuma valodas pārbaudi. Kaut gan Aģentūra uzskata valodas pārbaudi par ārkārtīgi nozīmīgu kvalitātes nodrošināšanā, dažkārt ir gadījumi, kad tas nav iespējams. Lūdzu, ievērojiet, ka jebkurš dokuments, kas nav pārbaudīts (t. i., ir tikai iztulkots), ir atzīmēts ar zvaigznīti (*).