Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Apmācība

 Apmācība

Apmācība

Apmācības kārtību darba aizsardzības jautājumos nosaka Ministru  kabineta  2010.gada  10.augusta noteikumi Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos"  (spēkā ar 01.10.2010.). Šajā mājas lapas sadaļā tiek apskatīti jautājumi, kas saistīti ar darba aizsardzības speciālistu apmācību.

Atbilstoši noteikumiem zināšanas darba aizsardzības jomā iedalās šādi:

  1. pamatlīmeņa zināšanas, kuras apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmā (60 stundu mācību programma, apmācību veic akreditētas izglītības iestādes);
  2. augstākā līmeņa zināšanas (tiek apgūtas zināšanas atbilstoši profesiju standartiem "Darba aizsardzības speciālists" vai "Darba aizsardzības vecākais speciālists").

 

Pamatlīmeņa apmācība

Pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā nepieciešams apgūt šādām personām:

  • darba devēja norīkotam darba aizsardzības speciālistam;
  • darba devējam, ja uzņēmumā ir ne vairāk kā desmit nodarbinātie un ja darba devējs pats veic darba aizsardzības speciālista pienākumus atbilstoši Darba aizsardzības likumam;
  • nodarbināto ievēlētajām uzticības personām (apgūst šīs programmas teorētisko daļu 40 stundu apmērā);
  • darba aizsardzības koordinatoriem būvniecībā (apgūst šīs programmas teorētisko daļu 40 stundu apmērā).

 

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas apjoms ir 60 stundas, no tām 40 stundas ir programmas teorētiskā daļa un 20 stundas ir prakse.

 

Personas, kuras apguvušas pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā, ir tiesīgas veikt darba vides iekšējo uzraudzību, tai skaitā darba vides riska novērtēšanu, ja uz uzņēmumu neattiecas Ministru kabineta apstiprinātie saraksti par komercdarbības veidiem, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija. Ja uz uzņēmumu attiecas Ministru kabineta apstiprinātais  saraksts par komercdarbības veidiem, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija, personas, kas apguvušas pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā, ir tiesīgas veikt darba vides iekšējo uzraudzību un citus viņiem noteiktos pienākumus darba aizsardzības jomā, izņemot darba vides risku novērtēšanu. Speciālists, kas apguvis pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā, nav tiesīgs sniegt pakalpojumus darba aizsardzībā.

 

Apmācību profesionālās pilnveides izglītības programmā 60 stundu apjomā var apgūt akreditētās izglītības iestādēs (atbilstošu mācību iestāžu sarakstu iespējams atlasīt Nacionālās izglītības iespēju datubāzē – www.niid.lv).

 

Augstākā līmeņa apmācība

Augstākā līmeņa zināšanas darba aizsardzībā tiek apgūtas atbilstoši profesiju standartiem "Darba aizsardzības speciālists" vai "Darba aizsardzības vecākais speciālists":

  • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei studiju programmas apjoms ir vismaz 80 kredītpunktu;
  • otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei studiju programmas apjoms ir vismaz 40 kredītpunktu. Studiju programma tiek īstenota uz iepriekš iegūtas augstākās profesionālās vai akadēmiskās izglītības bāzes.

 

Personas, kas ieguvušas 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, ir tiesīgas veikt darba vides iekšējo uzraudzību, tai skaitā darba vides riska novērtēšanu, ja uz uzņēmumu neattiecas Ministru kabineta apstiprinātie saraksti par komercdarbības veidiem, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija. Ja uz uzņēmumu attiecas Ministru kabineta apstiprinātais  saraksts par komercdarbības veidiem , kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija, personas, kas apguvušas 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, ir tiesīgas veikt darba vides iekšējo uzraudzību un citus viņiem noteiktos pienākumus darba aizsardzības jomā, izņemot darba vides risku novērtēšanu. Speciālists, kas apguvis 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, nav tiesīgs sniegt pakalpojumus darba aizsardzībā.

 

Personas, kas ieguvušas 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā, ir tiesīgas veikt visus darba aizsardzības speciālista pienākumus, tai skaitā darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu. Šie speciālisti var tikt nodarbināti kā darba aizsardzības speciālisti jebkurā Latvijas uzņēmumā, strādāt kompetentajās institūcijās vai sniegt pakalpojumus darba aizsardzībā uzņēmumos, uz kuriem neattiecas Ministru kabineta apstiprinātie saraksti par komercdarbības veidiem, kuros darba devējam obligāti jāpiesaista kompetenta institūcija.

 

Profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā iespējams apgūt augstākajās mācību iestādēs (atbilstošu mācību iestāžu sarakstu iespējams atlasīt Nacionālās izglītības iespēju datubāzē – www.niid.lv).

 

Bezmaksas profesionālās pilnveides semināri

Šajā sadaļā tiek ievietota informācija par bezmaksas profesionālās pilnveides kursiem un semināriem. Lai ievietotu šādu informāciju, kā arī lai ierosinātu nākotnes semināra tēmu, lūdzam rakstīt VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītājai Lindai Matisānei uz e-pasta adresi: Linda.Matisane@vdi.gov.lv.

 

Valsts darba inspekcija, pabeidzot tematiskās pārbaudes, kas tiek veiktas Latvijas uzņēmumos, regulāri rīko seminārus interesentiem. Sabiedrības informēšanas pasākumi tiek rīkoti arī sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru. Par konkrētiem pasākumiem lasīt sadaļā „Ziņas”.

 

Rīgas Stradiņa universitātes aģentūra „Darba drošības un vides veselības institūts” regulāri rīko profesionālās pilnveides seminārus darba aizsardzības speciālistiem. Šādu semināru rīkošana ir saistīta ar faktu, ka šobrīd ir spēkā Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumu Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" grozījumu prasība, kas nosaka, ka darba aizsardzības speciālistiem, kas sniedz pakalpojumus darba aizsardzībā ir papildus jāpaaugstina sava kvalifikācija par darba jautājumiem (ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo 5 gadu laikā). Lai pieteiktos informācijas saņemšanai par Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras „Darba drošības un vides veselības institūts” rīkotajiem pasākumiem, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: Lasma.Kozlova@rsu.lv. Vairāk par Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras „Darba drošības un vides veselības institūts” semināriem, kā arī iepriekšējo semināru prezentācijas pieejamas šeit:

 

Citi semināri un kursi

Eiropas Sociālā Fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” (projekta Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) aktivitātes „198 darba devēju apmācības pasākumi darba aizsardzības jautājumos piecos plānošanas reģionos” ietvaros apmācību veic arī Latvijas Darba devēju konfederācija (lasīt vairāk).