Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Labā Prakse docs VADLĪNIJAS ARODBIEDRĪBU DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PILNVEIDOŠANAI

VADLĪNIJAS ARODBIEDRĪBU DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PILNVEIDOŠANAI

VADLĪNIJAS
ARODBIEDRĪBU DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU PILNVEIDOŠANAI

Darba aizsardzības (DA) sistēmas organizācijas veicināšana un tās sabiedriskā kontrole ir viens no svarīgākiem arodbiedrību uzdevumiem.

LR „Darba aizsardzības likuma” 20. un 21.panti un „Darba likuma” 11.pants dod plašas tiesības darbiniekiem un viņu arodorganizācijām piedalīties darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un veikt sabiedrisko kontroli.

Apkopojot starptautiskās arodbiedrību kustības, republikas nozaru arodbiedrību un uzņēmumu arodorganizāciju pieredzi šajā jomā, rekomendējam sekojošus pasākumus DA sistēmas pilnveidošanai:

 • UZŅĒMUMA ARODORGANIZĀCIJA:

 1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.g. 17.septembra noteikumiem Nr.427 „Uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtība”– ievēlēt DA uzticības personas (UP) un galvenās uzticības personas (GUP);

 2. Ņemot vērā uzņēmuma struktūru, izveidot UP komiteju un kopā ar darba devējiem – DA padomi (sk. nolikumu LBAS mājaslapā : www.lbas.lv, Darba drošība);

 3. Organizēt informatīvo, metodisko un mācību darbu ar uzticības personām;

 4. Izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma DA sistēmas pilveidošanai, veikt sabiedriskās kontroles pasākumus. Piedalīties koplīguma sadaļas „Droši un veselīgi darba apstākļi” izstrādāšanā,  (sk.UP funkcijas: www.lbas.lv);

 5. Piedalīties uzņēmuma darba vides iekšējā uzraudzībā un nelaimes gadījumu izmeklēšanā (sk. www.vdi.lv);

 6. Deleģēt pārstāvi nozares arodbiedrības DA komitejā.

 • NOZARES ARODBIEDRĪBA:

 1. Ar valdes lēmumu nozīmēt atbildīgo personu nozarē par DA jautājumiem (perspektīvā – pieņemt darbā profesionālu DA speciālistu);

 2. Izveidot nozares uzņēmumu DA UP reģistru;

 3. Izveidot nozares arodbiedrības DA komiteju (padomi);

 4. Organizēt informatīvo, metodisko un mācību darbu ar UP (sk. osha.lv);

 5. Sniegt konsultācijas un palīdzību arodorganizācijām par DA jautājumiem;

 6. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un darba devēju organizācijām DA jautājumos;

 7. Deleģēt pārstāvi LBAS DA komisijas sastāvā.

 • TERITORIĀLAIS CENTRS:

 1. Nozīmēt atbildīgo personu teritoriālā centrā par DA jautājumiem ;

 2. Izveidot uzņēmumu DA UP reģistru;
  - ieviest teritoriālo (viena UP vairākiem radniecīgiem uzņēmumiem) uzticības personu darba praksi;

 3. Organizēt informatīvo, metodisko un mācību darbu ar UP;

 4. Sadarboties ar pašvaldību, reģionālo VDI un darba devēju organizācijām DA jautājumos.

 • LBAS:

 1. Koordinēt LBAS, nozaru arodbiedrību, teritoriālo centru darbību darba aizsardzības jomā;

 2. Sekmēt valsts, darba devēju un arodbiedrību sadarbību DA jautājumos;

 3. Sniegt konsultācijas arodbiedrībām par DA jautājumiem;

 4. Izskatīt un sniegt priekšlikumus par DA normatīviem aktiem un projektiem;

 5. Organizēt pastāvīgus sertificētus DA apmācības kursus (sk. www.lbas.lv – Darba drošība);

 6. Analizēt situāciju valstī DA jomā un iesniegt valsts institūcijām un darba devējiem priekšlikumus situācijas uzlabošanai;

 7. Pārstāvēt Latvijas arodbiedrību intereses starptautiskās DA institūcijās.

2003.04.24.

 LBAS Darba aizsardzības  komisija