Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Ziņas Ziņas LM pārskata darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās

LM pārskata darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās 28.03.2008

Lai aizsargātu to darbinieku drošību un veselību, kuri ir vai var būt pakļauti kancerogēno vielu iedarbībai, Labklājības ministrija (LM) noteikusi darba aizsardzības prasības, kas jāievēro, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās.

Šīs prasības iekļautas LM izstrādātajā Ministru kabineta noteikumu projektā Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās, kurš šodien, 27.martā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā. Pēc projekta apstiprināšanas valdībā spēku zaudēs pašreiz spēkā esošie Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās.

Noteikumu projektā nav mainītas pamatprasības, kuras ir noteiktas jau pašreiz spēkā esošajos noteikumos. Tā, piemēram, lai novērstu kancerogēnu ietekmi uz strādājošo veselību un drošību, darba devējam ir jāveic vairāki pasākumi: iespēju robežās jānovērš kancerogēnu lietošana, aizvietojot tos ar mazāk bīstamām vielām strādājošo drošībai un veselībai. Tāpat darba devējiem ir pienākums maksimāli automatizēt un hermetizēt tehnoloģiskos procesus, ieviest automatizētu tālvadību un kontroli, kā arī ierobežot to darbinieku skaitu, kuri darba vietās saskaras ar kancerogēniem.

Savukārt gadījumos, kad darbiniekam tomēr nākas saskarties ar kancerogēniem, darba devējam ir jānodrošina, lai šīs saskares līmenis nepārsniegtu noteikumu projekta 1.pielikumā norādītās aroda ekspozīcijas robežvērtības - ķīmisko vielu un ķīmisko produktu koncentrāciju darba vides gaisā. Turklāt, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietā, darba devējam jānodrošina strādājošie ar kolektīvajiem vai individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Lai atvieglotu noteikumu piemērošanu, noteikumu projektā iekļautas kancerogēno un mutagēno ķīmisko vielu definīcijas. Atbilstoši speciālistu priekšlikumiem, projektā iekļauts kancerogēnu saraksts, kurā ietvertas 1. un 2.kategorijas kancerogēnas un mutagēnas vielas, to riska fāzes un aroda ekspozīcijas robežvērtības tām vielām, kurām tādas ir noteiktas. Iepriekš kancerogēno vielu saraksts bija iekļauts Latvijas Valsts standartā LVS 89:1998 Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā, kurš pašreiz nav spēkā.

Tāpat noteikumu projektā pilnībā pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/37/EK prasības par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā.

Atbilstoši noteikumu projektam, nodarbināto uzskata par pakļautu kancerogēnu iedarbībai, ja viņš veic ar kancerogēnu ražošanu, izmantošanu, glabāšanu, transportēšanu, pārstrādi, savākšanu vai iznīcināšanu saistītu darbu vai darbu, kura procesā rodas kancerogēns.

Par šo noteikumu izpildi un ievērošanu būs atbildīgs darba devējs. Savukārt to ievērošanu kontrolēs Valsts darba inspekcija, bet at¬sevišķas kontroles funkcijas atbilstoši saviem nolikumiem veiks Veselības inspekcija un Vides valsts inspekcija, kā arī Aizsardzības ministrija.

Kancerogēnas vielas ir kancerogēnas vai mutagēnas ķīmiskas vielas vai produkti, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas kārtību un bīstamo ķīmisko vielu sarakstu tiek klasificēti kā 1. un 2.kategorijas kancerogēnās vai 1. un 2.kategorijas mutagēnās vielas un produkti.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv