Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Pētījumi docs Atskaite par Latvijas – Dānijas sadarbības projekta realizāciju ES direktīvas 92/57/EEC par darba drošības un veselības aizsardzības prasībām pagaidu vai pārvietojamos būvlaukumos ieviešanā

Atskaite par Latvijas – Dānijas sadarbības projekta realizāciju ES direktīvas 92/57/EEC par darba drošības un veselības aizsardzības prasībām pagaidu vai pārvietojamos būvlaukumos ieviešanā

Kopsavilkums

Projekts “ES direktīvas 92/57/EEC par darba drošības un veselības aizsardzības prasībām pagaidu vai pārvietojamos būvlaukumos ieviešana” tika realizēts kā ārvalstu neatmaksājamā palīdzība Valsts darba inspekcijai. Palīdzības sniedzējs bija Dānijas Valsts darba vides pārvalde, kuras speciālistiem ir uzkrāta ievērojama pieredze un zināšanas šādu pasākumu realizēšanā.

No darba aizsardzības jautājumiem būvniecības nozarē tika izvēlēta konkrēta tēma “Aizsardzība pret krišanu no augstuma būvlaukumos” ar sekojošām apakštēmām:

 • Nokrišanas un caurkrišanas risks būvlaukumos;

  • darbs ēkās, būvju konstrukcijās,

  • nokrišanas risks darbā uz jumtiem,

  • drošības aprīkojums.

 • Pārvietojamās kāpnes un sastatnes;

  • pārvietojamās kāpnes un to pielietojums,

  • sastatnes un to pielietojums.

 • Atsevišķi darba klāji un aizsargtīkli.

Projekta mērķis bija pievērst būvniecības nozarē strādājošo uzmanību darba aizsardzības prasībām, novērst konkrētus pārkāpumus un noteikt reālo situāciju būvlaukumos Latvijā par šiem darba aizsardzības jautājumiem, lai sekmīgi varētu izstrādāt tālāko darbības stratēģiju preventīvo pasākumu izstrādē attiecīgo risku novēršanai. Par šo jautājumu aktualitāti liecina vairāku gadu Valsts darba inspekcijas veiktā nelaimes gadījumu cēloņu analīze. 50% gadījumu dažādu priekšmetu vai strādājošo krišana no augstuma ir cēloņi nelaimes gadījumiem būvlaukumos.

Projekta atsevišķos posmos jeb kampaņās piedalījās visas reģionālās Valsts darba inspekcijas un Būvniecības darba grupas locekļi.

Sagatavošanās posmā tika izstrādāti un iespiesti bukleti latviešu valodā 4000 eksemplāri un krievu valodā 2500 eksemplāri.

Valsts darba inspektori projekta ietvaros apsekoja 275 būvlaukumus, tai skaitā, 85 jaunbūves, 85 pārbūves un 105 būves, kur tika veikti remontdarbi.

Darba apstākļi no darba aizsardzības viedokļa tika novērtēti:

 • 106 jumta darbos;

 • darbos uz 689 pārvietojamām kāpnēm;

 • darbos uz 282 sastatnēm.

Inspektoru apmācības

No 2001.gada 03. līdz 07. septembrim notika teorētiskās mācības visu reģionālo Valsts darba inspekciju inspektoriem, lai tie varētu sekmīgi darboties nākošajos projekta posmos.

Informatīvā kampaņa

No 2001.gada 01.oktobra līdz 01.decembrim norisinājās informatīvā kampaņas. Kampaņas mērķis bija informēt sabiedrību un būvniecības dalībniekus par aktivitātēm darba aizsardzības jautājumos Latvijas-Dānijas projekta ietvaros ar masu mediju palīdzību, kā arī tiekoties ar uzņēmējiem. Aktivitātes tika realizētas, ņemot vērā dāņu kolēģu ieteikto taktiku.

Bukletu “Būvniecība” izplatīšanu inspektori veica apmeklējot uzņēmumus vai tiekoties sanāksmēs ar sava reģiona būvuzņēmējiem. Bez tam, buklets tika ievietots Valsts darba inspekcijas interneta mājas lapā www.vdi.lv.

Būvlaukumu kontroles kampaņa

Būvlaukumu kontroles kampaņas veikšanas termiņš tika noteikts no 2002.gada 15.aprīļa līdz 20. jūnijam.

Inspektoriem tika izdalītas apsekojuma anketas aktuālās situācijas reģistrēšanai būvlaukumos, kuras inspektori aizpildīja uz vietas apsekojuma laikā. Kontroles darbu plānošanu un koordinēšanu katrā reģionālajā Valsts darba inspekcijā veica attiecīgais Būvniecības darba grupas loceklis.

Kontroles kampaņas rezultātu kopsavilkumu skatīt 1. pielikumā, bet būvlaukumu apmeklējumu sadalījumu pa reģioniem 2. pielikumā.

Inspektoru piemērotās sankcijas kampaņas laikā kopā:

 • 100 rīkojumi;

 • 15 administratīvie sodi;

 • 6 brīdinājumi par darbības apturēšanu;

 • 12 rīkojumi par darbības apturēšanu.

Lielāko būvlaukumu apmeklējumu skaitu veica Rīgas RVDI.

Rezultātu izvērtējums

Atkārtota būvlaukumu apsekošana, par kuras nepieciešamību izlēma inspektors atkarībā no pirmās pārbaudes rezultātiem, ir bijusi vajadzīga aptuveni 8% objektu.

Galvenie darba aizsardzības prasību pārkāpumi pa atsevišķiem darbības veidiem:

 1. Darbos uz jumtiem (apsekoti 106 jumti):

  • Nodrošinājums pie jumta apakšējās malas 42 gadījumos;

  • Nostiprinājums pie jumta kores 32 gadījumos;

  • Nodrošinājums pret krišanu caur jumta klāju 14 gadījumos.

 2. Darbos ar pārvietojamām kāpnēm (apsekotas 689 kāpnes):

  • Darbus uz kāpnēm nevar veikt droši 129 gadījumos;

  • Neapmierinošs kāpņu tehniskais stāvoklis un uzturēšana darba kārtībā 120 gadījumos;

  • Kāpnes nav uzstādītas uz drošas un stabilas pamatnes 86 gadījumos.

 3. Darbs uz sastatnēm (apsekotas 282 sastatnes):

  • Trūkst aizsargnožogojuma vidējās margas 100 gadījumos;

  • Nav uzstādītas kājlīstes 139 gadījumos;

  • Trūkst uzrakstu esamība uz sastatnēm 259 gadījumos (šī prasība gan nav obligāta pašreiz Latvijas likumdošanā).

Projekta novērtējums

Projekta gaitā iegūti konkrēti secinājumi par reālo darba drošības situāciju būvniecībā Latvijā.

Projekta ietvaros sagatavotais un par Dānijas darba vides pārvaldes līdzekļiem divās valodās izdotais buklets ar rekomendācijām par droša darba metožu un aprīkojuma pielietojumu ir devis vēlamos rezultātus, par to liecina liels pieprasījums no darba devēju puses.

VDI inspektori ieguva plašākas zināšanas konkrētā nozarē un apguva kampaņu veikšanas prasmi.

Visā projekta realizācijas gaitā Dānijas speciālisti darbojās ar vietējās situācijas izpratni, sniedza plašu un kompetentu informāciju par labas prakses izmantošanu ES valstīs.

Sīkāku informāciju iespējams iegūt, zvanot VDI Būvniecības darba grupas koordinatoram Andrejam Zeltiņam, tel.7021709 vai Normatīvu tehniskās daļas vadītājam Armīnam Bukavam, tel.7021738.

1.pielikums. Būvlaukumu apsekojumu kopsavilkums.

Būvlaukumu apsekojums Darba apstākļi Aizrādījumi
/A/
Ieteikumi
/I/
Atbilst Neatbilst
Jumta darbi– 106 jumti
Nodrošinājums pret izkrišanu caur atvērumiem jumtā. 93 13 10 14
Jumta latu veids, attālums starp latām (max 0,46m). 96 10 5 8
Nodrošinājums pret krišanu caur jumta klāju. 92 14 11 14
Nodrošinājums pie jumta apakšējās malas. 64 42 35 42
Nostiprinājums pie jumta kores. 74 32 27 32
Kopā: 419 111 88 110
Jumta darbi–Kāpnes – 689 gab.
Kāpņu augstums (garums) pietiekošs. 654 35 35 40
Kāpnes uzstādītas droši uz stabilas pamatnes. 603 86 99 104
Darbs uz kāpnēm var tikt veikts droši. 560 129 101 107
Darbs jāveic augstumā zemākā par 5m. 592 34 25 28
Darbs jāveic augstumā virs 5m. 63 7 7 7
Kāpnes izmanto būvelementu montāžā. 108 46 41 42
Kāpņu tehniskais stāvoklis un uzturēšana darba kārtībā. 569 120 108 119
Kopā: 3149 457 416 447
Sastatnes – 282 gab.
Aizsargnožogojuma roku margas (min. augstums 1m). 243 39 39 47
Aizsargnožogojuma vidējās margas 0,5m augstumā. 182 100 86 100
Kājlīstes (augstums 0,15m). 143 139 112 114
Pietiekošs stiprinājums pie būvju konstrukcijām. 226 56 45 50
Stabilitāte (pamatne, atbalsta pēdas, paliktņi). 240 42 53 58
Darba klāji (stabilitāte, platums). 229 53 45 51
Nokļūšana uz darba klājiem. 230 52 45 54
Caurstaigājamo rāmju augšējais pārklājums. 140 29 18 29
Sastatņu pacēlāji. 22 5 5 5
Uzrakstu esamība. 23 259 28 214
Kopā: 1678 774 476 722
Kopā pavisam: 5246 1342 980 1279

*Piezīmes:

 • Ailē Aizrādījumi /A/ - noteikumu un aprīkojuma izgatavotāja lietošanas (pamācību) pārkāpumi.

 • Ailē Ieteikumi /I/ - atkāpes vai prasību neievērošana no bukleta “Aizsardzība pret krišanu no augstuma “ ieteikumiem.

2.pielikums. Apsekoto būvlaukumu skaits pa reģioniem.

Reģionālās inspekcijas Būvlaukumu skaits kopā Jaunbūves Pārbūves Remontdarbi
Rīgas RVDI 146 56 53 37
Dienvidu RVDI 13 2 7 4
Kurzemes RVDI 23 7 3 13
Latgales RVDI 21 4 2 15
Ziemeļvidzemes RVDI 39 11 7 21
Zemgales RVDI 17 2 11 4
Austrumvidzemes RVDI 16 3 2 11
Kopā 275 85 85 105