Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Tēmas Būvniecība Darbs uz ceļiem

Darbs uz ceļiem


Darbs uz ceļiem

Sagatavots pēc Jaunzēlandes Darba departamenta darba drošības un veselības dienesta materiāla /Oriģināls
/
 

Darbs uz ceļiem ir saistīts ar augstu riska pakāpi!

Darbs uz Jaunzēlandes ceļiem ir ļoti riskants. Lai nodrošinātu strādnieku un ceļu lietotāju drošību, ir ļoti svarīgi, lai būvniecības darbs noritētu saskaņā ar Satiksmes pārvaldes plānu (SPP), ko pieņēmusi Ceļu uzraudzības pārvalde (CUP).

Svarīgi arī, lai strādnieki būtu apmācīti pareizi un droši pielietot mehānismus, aprīkojumu, dažādus materiālus un aizsardzības aprīkojumu, ko viņiem var nākties izmantot. Visiem ceļu būves darbiem vajadzētu tikt veiktiem apmācītu un pieredzējušu darbu vadītāju uzraudzībā.

Strādājot uz valsts automaģistrālēm, jāseko prasībām, kas noteiktas Jaunzēlandes tranzīta Noteikumos par īslaicīgu satiksmes veidošanu, un jāizveido savs SPP, kurš jāiesniedz apstiprināšanai, pirms darbu uzsākšanas.

No citām CUP netiek prasīts, lai tiktu piemēroti Jaunzēlandes tranzīta noteikumi. Pirms SPP izstrādes, sazinieties ar CUP, lai noteiktu, saskaņā ar kādu standartu ir jāveic paredzētie darbi.

Satiksmes pārvaldes plāns.

Apstiprinātam SPP (ko apstiprinājusi CUP vai tās pārstāvis) ir jābūt būvlaukumā pirms jebkādu darbu sākšanas, un Satiksmes pārvaldes plāna vadītājiem (SPPV) šo plānu ir jāizskaidro visām ieinteresētajām personām /Skatīt Jaunzēlandes tranzīta  Noteikumi par īslaicīgas satiksmes veidošanu sīkākai informācijai/ un JĀSEKO TAM!

Ikvienas izmaiņas SPP, kas saistītas ar apstākļiem būvlaukumā, ir jāsaskaņo ar CUP un Satiksmes pārvaldes plāna vadītājiem tās ir jāreģistrē un jāīsteno.

Individuālās aizsardzības līdzekļi.

Visiem ceļu būvē iesaistītajiem visu laiku ir jāvalkā labi redzams signālapģērbs.  Šiem signālapģērbiem valkāšanas laikā ir jābūt piemērotiem un jāatbilst AS/NZS 4602:1999 Standartam. Tiem ir jābūt krāsotiem fluorescējoši sarkaniem/dzelteniem (Satiksmes pārvaldes plāna vadītājiem - koši zaļiem/dzelteniem ar iniciāļiem uz muguras). Ja strādnieka apģērbs ir netīrs vai nav salabots, tas nav pietiekams labs!

Pirms doties aiz būvlaukuma nožogojuma, pārliecinieties, ka jums ir pietiekamā daudzumā:

 • Ausu aizbāžņi/aizsargi;
 • Aizsargbrilles;
 • Drošas aizsargcepures;
 • Labi redzams apģērbs;
 • Cepures un saules aizsargi;
 • Siltas drēbes;
 • Jebkāds cits papildu aizsargaprīkojums, kurš atzīts par nepieciešamu risku novērtēšanas un pārbaudes laikā.

Risku novērtēšana, reģistrēšana un kontrole.

Vai darba devējs ir veicis iepriekšēju risku novērtēšanu un to kontroli pirms darbu sākšanas?

Reģistrējiet jebkurus riskus, kuri atklājas būvlaukumā, un veiciet nepieciešamos preventīvos pasākumus. Pārrunājiet tos darba sapulcē ar līdzstrādniekiem. Risku novērtēšanā un novēršanā jāiesaistās visiem būvlaukumā strādājošajiem!

Ceļa zīmes

Ceļa zīmju izvietošana jāveic saskaņā ar SPP. Visam aprīkojumam ir jābūt tīram un darba kārtībā (pārbaudiet konusus, rādītājus, attēlus, mucas, barjeras, drošības tīklus, u.c.). Pārliecinieties, ka zīmes/barjeras/pārklājumi tiek mainīti līdz ar paveiktajiem darbiem.

Aprīkojums. Mehānismi.

Pārliecinieties, ka aprīkojums un mehānismi, ko lietosiet, ir piemērotas darbam, un ka to operatori lieto atbilstošu aizsargaprīkojumu un drošības jostas, kur tas nepieciešams (sīkāka informācija Operatoru aizsargaprīkojuma lietošanas apstiprinātajos noteikumos, ko publicējis Darba departamenta Darba drošības un veselības dienests www.osh.dol.govt.nz). Darba devēja pienākumos ietilpst aprīkojuma un mehānismu uzturēšana un operatoru apmācīšana drošai lietošanai, kā arī pareizai aizsargaprīkojuma izmantošanai.

Izrakumi/tranšejas

Izrakumi rada specifiskus riskus strādniekiem un citiem izrakumu tuvumā esošajiem cilvēkiem.

Ja izrakuma plakne ir vairāk kā 1.5 m dziļa, pārbaudiet:

 • Vai izrakumam ir drošs slīpums?
 • Vai materiāli novietoti stabili?
 • Vai strādnieki nav apdraudēti?

Iespējams, ka vajadzīgs ir piemērots balstu stiprinājums. Pārliecinieties, ka to uzstāda zinošs cilvēks un ka tas netiek noņemts vai mainīts līdz pat būvdarbu beigšanai, ja vien netiek doti citi rīkojumi.

Pirms darbu uzsākšanas, novērtēt arī citus iespējamos riskus un veiciet atbilstošus pasākumus to novēršanai, lai nodrošinātu visu būvdarba teritorijā esošo drošību un veselību. Piemēram, ņemt vērā:

 • Pazemes gāzes, elektrības un telekomunikāciju tīklus;
 • Slēgtās zonas (un telpas);
 • Publisko pieeju būvlaukumam.

Visiem izrakumiem nepieciešamas drošas izejas/ieejas vietas. Izrakumus ir jāpārklāj/jāiežogo, kad tie netiek uzraudzīti, turklāt iespējams, ka jālieto papildu nožogojumi, lai izvairītos no cilvēku (piemēram, garāmgājēju) iekrišanas tajos. DDVA ir jāinformē par cilvēkiem, kuri strādā izrakumos, kas ir dziļāki par 1.5 m un kur dziļums ir lielāks nekā horizontālais platums augšpusē.

Plānam rīcībai ārkārtas gadījumos, ieskaitot glābšanas darbus, jābūt skaidram jau darbu sākumā.

Izrakumus vajadzētu pārbaudīt katru dienu, kā arī papildus pēc stipra lietus.

Koku ciršana

Koku ciršana var būs sevišķi bīstama. Darba devējam ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka strādniekiem ir pietiekama pieredze un zināšanas, lai neradītu draudus savai un citu veselībai un drošībai. Darbi ir jāvada un jāuzrauga kompetentam cilvēkam, kuram ir nepieciešamās zināšanas un pieredze, lai darba veikšana neradītu draudus strādnieku vai citu cilvēku veselībai un drošībai. Par koku ciršanu ir jāziņo darbu veikšanas vietai vistuvāk esošajai DDVA vismaz 24 stundas pirms darbu sākšana.

Nogurums

Strādnieki nedrīkst atrasties apreibinošu vielu, ieskaitot alkoholu, ietekmē darba laikā. Strādniekiem ir sevi jāsagatavo darbam, nodrošinot pietiekamu laiku atpūtai ar pietiekamu ēdiena daudzumu. Piemērots šķidruma un ēdiena daudzums jānodrošina visai dienai.

Ārpuskārtas gadījumi

Komunikāciju sistēmām vajadzētu būt darba kārtībā un nodrošināt pietiekamu pārklājumu teritorijai, kurā norit darbi. Vai katrā transportā ir pirmās palīdzības komplekts? Vai plāns rīcībai ārpuskārtas gadījumā ir savā vietā būvlaukumā un vai tur ir norādīta strādnieku atrašanās vieta, būvlaukuma kontaktpersona un telefona numurs?

Papildus riski

Neapmierināti (kašķīgi) šoferi – nekad neiesaistieties strīdos ar šoferiem vai pasažieriem. Ziņojumā aprakstiet negadījumu, transportlīdzekli, tā numuru un iesniedziet to  Satiksmes pārvaldes plāna vadītājam vai priekšsēdētājam.

Žilbinoša saule – ESIET UZMANĪGI! Uzmanieties no saules apžilbinātiem automobiļu vadītājiem agros rītos un vēlās pēcpusdienās.

“Esiet uzmanīgi ar gabarītos augstām ierīcēm” – neviena ceļamkrāna, rokamās mašīnas, ekskavatora, urbja vai citas ierīces vai mehānisma daļa, ieskaitot sastatnes, nedrīkst atrasties tuvāk par 4 metriem gaisvadu līnijām bez līniju īpašnieka rakstiskas atļaujas.
Gaisvadu līniju uzlīmēm būtu jābūt katrā mašīnā.

 

Atpakaļ