Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

DDVA tīkls

Izvēlēties valodu:

Jūs atrodaties šeit: Sākums Tēmas Būvniecība Darba aizsardzības koordinators

Darba aizsardzības koordinators


Darba aizsardzības koordinators
Sagatavots pēc Eiropas būvniecības nozares federācijas materiāla /Oriģināls /

A    Viņa loma

Darba aizsardzības koordinators (turpmāk– koordinators) projekta vadītājam, darbuzņēmējiem un būvdarbu pārraugiem dod padomus un palīdz piemērot drošības pasākumus visā projekta gaitā.

Šajā nolūkā:

 • koordinators sadarbojas ar dažādiem būvlaukumā strādājošajiem darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem, lai novērtētu un analizētu viņu pasākumu plānus drošības un veselības jomā;

 • viņš nodrošina dažādu darbu izpildes pareizu organizāciju saskaņā ar darba aizsardzības plānu, novērtē un kontrolē riskus, kas rodas, veicot vairākus darbus vienlaikus;

 • viņš organizē saskaņotu sadarbību starp darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem.

B    Viņa zināšanas

4. un 5. kvalifikācijas līmenis.

Būvniecības speciālists ar būvprakses vai arhitekta prakses sertifikātu un pamatlīmeņa zināšanām darba aizsardzībā. Kā kompetents speciālists pārzina:

 • būvniecības procesus (atsevišķas darbu operācijas, izmantojamos būvmateriālus, aprīkojumu, mehānismus u.c.);

 • kādi darbuzņēmēji un pašnodarbinātās personas darbojas būvlaukumā, un kāda ir to savstarpējā mijiedarbība;

 • un spēj noteikt iespējamos riskus un preventīvos pasākumus aizsardzībai pret tiem;

 • likumdošanas un normatīvos aktus attiecībā uz darba aizsardzību.

C    Viņa pienākumi

Koordinatoru pienākumi būvniecības procesa projektu sagatavošanas un izpildes posmos noteikti MK noteikumos nr.92 no 25.02.2003. “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Koordinatora pienākumi projekta sagatavošanas posmā:

 • koordinēt ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem Darba aizsardzības likumā noteikto darba aizsardzības vispārīgo principu ievērošanu;

 • novērtēt riskus, kas saistīti ar nākamām izmantotajām darba metodēm  un to mijiedarbību ar rūpniecisko darbību teritorijā, kurā vai kuras tuvumā būvlaukums atrodas;

 • izvēlēties atbilstošu dokumentāciju ar informāciju par darba aizsardzības prasībām.

Koordinatora pienākumi projekta izpildes posmā:

 • koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu būvdarbu veikšanas laikā;

 • izvēlēties atbilstošu informāciju darbuzņēmējiem, to skaidri un saprotami formulēt un izplatīt visām iesaistītajām pusēm;

 • koordinēt darbuzņēmēju un pašnodarbināto sadarbību.

C    Viņa uzdevumi

Koordinatora uzdevumi projekta sagatavošanas posmā:

 • piedalīties lemšanā par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi, un novērtēt iespējamos riskus;

 • izstrādāt darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā uz būvdarbiem, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai;

 • sagatavot atbilstošu dokumentāciju vai ieteikumus par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu nākamais darbuzņēmējs būs tiesīgs pieprasīt.

Koordinatora uzdevumi projekta izpildes posmā:

 • organizēt darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņot viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības;

 • saskaņot un uzraudzīt darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi;

 • veikt nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā iepriekš sastādītā dokumentācijā, ņemot vērā reāli paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);

 • nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaistīt pašnodarbinātos;

 • saskaņot darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbaudīt to izpildi.

C    Viņa neatkarība

Tāpat kā ar arhitektiem un konsultantiem, neatkarība un teicamas zināšanas ir kvalitātes rādītāji veiktajiem pētījumiem un nodrošinātajiem pakalpojumiem.

Tas nozīmē, ka “projekta” koordinatoram un “izpildes” koordinatoram ir pilnīga formāla un garīga neatkarība  pienākumu veikšanas laikā, pat ja viņam ir darba līgums ar darbu vadītāju un/vai projektu menedžeri.

!!! Koordinators neaizvieto ne uzņēmuma aizsardzības padomnieku, ne arī darba inspektoru!!!

 

Atpakaļ